Accesibilidad

Recursos Humanos / Recursos Humans

PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS ASPIRANTS DEL PROCÉS SELECTIU PER A CONFORMAR BORSA DE TREBALL DE PEÓ OBRER.


EXERCICI


COGNOMS I NOM PRÀCTIC
ABAD RODRIGUEZ, DANIEL 9,50
ALCAZAR BARRENECHEA, ADELA 7,50
ALCAZAR BARRENECHEA, Mª LUISA 9,66
BARRENECHEA FURIO, ADELA 7,50
BOIX ALARCON, JUAN JOSE 8,50
BORRULL HERNANDEZ, JOAQUIN 10,00
BORRULL HERNANDEZ, Mª CARMEN 6,50
CALABUIG ESTARLICH, FCO ANTONIO 9,00
CANDEL ALBELDA, SOFIA 9,00
CASTILLO FERRER, JOSE LUIS 8,50
CORTES BORRULL, JUAN JOSE 4,00
CORTES MARIN, BERNARDO 9,00
CORTES MORENO, ARACELI 8,50
CORTES MORENO, DOLORES 7,50
CORTES MORENO, Mª JOSE 6,50
DIAZ CORTES, SONIA 10,00
ESCUDERO HERNANDEZ, CONSTANTINO 10,00
ESCUDERO HERNANDEZ, JOSEFA 7,50
FAYOS CASESNOVES, FERNANDO 10,00
FAYOS FERRUS, JUANA MARIA 7,70
FERNANDEZ ALIQUES, VICENTA 10,00
FERNANDEZ MOLINA, SUSANA 9,00
GONZALEZ HERNANDEZ, EMILIA 8,00
GONZALEZ HERNANDEZ, JESUS ANT. 8,30
GONZALEZ HERNANDEZ, PEDRO 8,50
GONZALEZ MORENO, LUCAS 4,33
GUTIÉRREZ FERRER, JAVIER 6,50
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JUAN MIGUEL 4,50
HERNANDEZ MONTESINOS, KIARA 10,00
LIBRO BENITO, RAQUEL 10,00
LLOPIS SEGURA, ANTONIO MANUEL 8,20
MOLINA RENARD, MILAGROS 6,50
MONTALVA BENAVENT, BDO JOSE 10,00
MORENO FERNANDEZ, MARIA 10,00
MORENO MORENO, JUAN LUIS 9,00
MORENO MUÑOZ, JESUSA 8,50
NAVARRO NICOLAS, INMACULADA 6,50
OCHEDA HERVAS, JOSE LUIS 8,50
PALOMARES VIVES JOSE MIGUEL 10,00
PELAEZ RODRIGUEZ, DAVID 10,00
PRESENCIA TARREGA, JUAN CARLOS 10,00
QUILIS VIDAL, JOSE Mª 7,20
RUANO HERNANDEZ, ANTONIO 10,00
RUANO HERNANDEZ, JOAQUIN AGUSTIN 9,00
RUANO HERNANDEZ, RAMON 7,50
RUBIO SEGOVIA, RAFAEL 6,21
SALIDO MONTALVA, Mª CONSUELO 8,70
SALOM TALENS, VTE AGUSTIN 10,00
SANCHIS ALABAU, Mª TERESA 7,00
SANCHIS ALABAU, TRINIDAD 8,00
SANFELIX SALA, VICENTE 10,00
SARRIA NIETO, AGUSTIN 10,00
SIFRE CARAÑANA, SALVADOR 10,00
TATO ESPINOSA, Mª MERCEDES 8,50
TEROL MASCARELL, JUAN RAFAEL 8,50
UREÑA POLACHE, VICENTE MANUEL 10,00
VALLE ARTES, ALEJANDRO 10,00
VALLE ARTES, LOURDES 6,50
VALLE ARTES, Mª REMEDIOS 8,00
VALLE ARTES, MIRIAM 8,50
ZABALA PASTOR, XAVIER 9,50

 

CONCURS DE MÈRITS


COGNOMS I NOM EXP. LABORAL (màx. 4 p.) CURSOS (màx. 2 p.) VALENCIÀ (màx. 1,75 p.) DESOCUPACIÓ (màx. 1 p.) TOTAL CONCURS
ABAD RODRIGUEZ, DANIEL 4,00 0,15 4,15
ALCAZAR BARRENECHEA, ADELA 2,90 0,25 3,15
ALCAZAR BARRENECHEA, Mª LUISA 1,30 0,15 1,45
BARRENECHEA FURIO, ADELA 1,30 0,15 1,45
BOIX ALARCON, JUAN JOSE 0,25 0,25
BORRULL HERNANDEZ, JOAQUIN 2,60 0,25 2,85
BORRULL HERNANDEZ, Mª CARMEN 1,80 0,10 1,90
CALABUIG ESTARLICH, FCO ANTONIO 2,10 0,20 2,30
CANDEL ALBELDA, SOFIA 4,00 0,20 4,20
CASTILLO FERRER, JOSE LUIS 4,00 0,25 4,25
CORTES MARIN, BERNARDO 0,10 0,15 0,25
CORTES MORENO, ARACELI 2,40 2,40
CORTES MORENO, DOLORES 1,50 1,50
CORTES MORENO, Mª JOSE 1,80 1,80
DIAZ CORTES, SONIA 0,20 0,20 0,40
ESCUDERO HERNANDEZ, CONSTANTINO 4,00 0,25 4,25
ESCUDERO HERNANDEZ, JOSEFA 1,00 1,00
FAYOS CASESNOVES, FERNANDO 1,77 0,40 2,17
FAYOS FERRUS, JUANA MARIA 0,20 0,20
FERNANDEZ ALIQUES, VICENTA 4,00 0,25 4,25
FERNANDEZ MOLINA, SUSANA 0,25 0,25
GONZALEZ HERNANDEZ, EMILIA 1,50 1,50
GONZALEZ HERNANDEZ, JESUS ANT. 2,40 0,25 2,65
GONZALEZ HERNANDEZ, PEDRO 3,20 3,20
GUTIERREZ FERRER, JAVIER 0,30 0,30
HERNANDEZ MONTESINOS, KIARA 0,92 0,25 1,17
LIBRO BENITO, RAQUEL 4,00 0,25 4,25
LLOPIS SEGURA, ANTONIO MANUEL 3,40 0,25 3,65
MOLINA RENARD, MILAGROS 0,15 0,15
MONTALVA BENAVENT, BDO JOSE 0,25 0,25
MORENO FERNANDEZ, MARIA 4,00 4,00
MORENO MORENO, JUAN LUIS 0,10 0,10
MORENO MUÑOZ, JESUSA 0,20 0,15 0,35
NAVARRO NICOLAS, INMACULADA 4,00 0,25 4,25
OCHEDA HERVAS, JOSE LUIS 4,00 0,40 4,40
PALOMARES VIVES JOSE MIGUEL 4,00 0,25 1,00 5,25
PELAEZ RODRIGUEZ, DAVID 1,34 0,25 1,59
PRESENCIA TARREGA, JUAN CARLOS 4,00 4,00
QUILIS VIDAL, JOSE Mª 1,70 0,25 1,95
RUANO HERNANDEZ, ANTONIO 0,20 0,20
RUANO HERNANDEZ, JOAQUIN AGUSTIN 4,00 0,10 4,10
RUANO HERNANDEZ, RAMON 3,00 0,10 3,10
RUBIO SEGOVIA, RAFAEL 1,30 0,15 1,45
SALIDO MONTALVA, Mª CONSUELO 4,00 0,25 4,25
SALOM TALENS, VTE AGUSTIN 1,20 0,25 1,45
SANCHIS ALABAU, Mª TERESA 0,20 0,25 0,45
SANCHIS ALABAU, TRINIDAD 2,50 0,25 2,75
SANFELIX SALA, VICENTE 5,00 0,25 5,25
SARRIA NIETO, AGUSTIN 4,00 0,15 4,15
SIFRE CARAÑANA, SALVADOR 4,00 0,25 4,25
TATO ESPINOSA, Mª MERCEDES 1,20 0,05 1,25
TEROL MASCARELL, JUAN RAFAEL 4,00 0,25 4,25
UREÑA POLACHE, VICENTE MANUEL 4,00 0,25 4,25
VALLE ARTES, ALEJANDRO 2,50 0,25 2,75
VALLE ARTES, LOURDES 1,20 1,20
VALLE ARTES, Mª REMEDIOS 1,35 2,00 0,25 1,00 4,60
VALLE ARTES, MIRIAM 0,20 1,00 0,10 1,30
ZABALA PASTOR, XAVIER 3,00 1,30 4,30

 

L'ORDE DE CRIDA DE LA BORSA DE TREBALL ÉS PUBLICARÀ UNA VEGADA RATIFICADES ELS ACTES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, A TRAVÉS DE L'EDICTE PERTINENT.

 

El que és posa en general coneixement, prevenint que com vullga que la present resolució no posa fi a la via administrativa, contra la mateixa podrà interposar recurs d'alçada, conforme als article 107 i 114, següents i concordants de la Llei 4/99, de 13 de Gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic del Procediment administratiu Comú, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació del present, davant de l'òrgan que ha dictat l'acte o davant de l'òrgan superior jeràrquic, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime oportú, segons l'article 89.3 de la pròpia Llei.


Alzira, a 20 de desembre del 2007
LA SECRETÀRIA DEL TRIBUNAL
Xelo Bisbal Ferrer