logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Hora de la seu

Hora de la Seu

            La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alzira disposa d'una data i hora oficial d'acord amb la normativa vigent (Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. Article 26.1): 

• Regirà el registre electrònic a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques.

• Haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seua integritat (la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. Article 15.2).

• Haurà de figurar visible (en la Seu Electrònica, Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenrotlla parcialment la Llei 11/2007, article 6.2-j). 

            Vosté podrà veure la data i hora oficial de la Seu Electrònica, als efectes especificats en este apartat, abans de la presentació per mitjà de firma electrònica de qualsevol tràmit online, segons es mostra en la següent imatge del Registre Electrònic (Portal de la Ciutadania):  

 Hora de la sede

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira