logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

COMISSIONS INFORMATIVES


Les Comissions Informatives són òrgans sense atribucions resolutòries i que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que s’hagen de sotmetre a la decisió del Ple de l’Ajuntament, i, en el seu cas, de la Junta de Govern Local i de l’alcalde-president quan ho sol·licite, així com el seguiment de la gestió de la pròpia alcaldia-presidència, de la Junta de Govern Local i dels regidors que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple de l’Ajuntament, en els termes previstos en els articles 123 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i en l’article 20, número 1, apartat c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els termes en què ha sigut modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la Modernització del Govern Local.

Per acords plenaris de 19 i 24 de juny de 2015, i 26 de juliol de 2017, s’establix el nombre, denominació, composició i matèries de les següents Comissions Informatives:

Exercirà les seues funcions en relació amb les matèries relatives a les Àrees i Subàeres de Cultura, Esports i Salut; Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat; Joventut; Consum; Festes, Turisme i Patrimoni cultural; Educació i Infància; Participació.

Composició

 

GRUP

TITULARS

SUPLENTS

Presidenta

PSOE

Isabel María Aguilar López

Fernando Pascual Moscardó

 Vicepresidenta

COMPROMÍS

Aida Ginestar Pau

Sara Garés Ull

 

COMPROMÍS

Marina Mir i Mocholí

Josep Carreres i Rodríguez

 

COMPROMÍS

Albert Furió Pérez

 
 

PSOE

José Grau Benedito

Inmaculada Onrubia Albert

 

EUPV

Ivan Martínez Araque

 
 

PP

Enrique Lahuerta Talens

Consuelo Martínez Sanchis 

 

PP

José Andrés Hernández Sala

Rubén Palau Castany

 

PP

Bernat Ríos Furió

José Luis Palacios Tórtola

 

PP

Juan Mª de la Cámara de las Heras

Enrique Montalvá España

 

C's

Mª José Llopis Pons

José Luis Ruiz Sánchez

Secretari:

José Miguel Mayordomo Cerdá, per delegació del secretari general de la Corporació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Exercirà les seues funcions en relació amb les matèries relativesa les Àrees i Subàeres d’Alcaldia i Comunicació; Seguretat; Economia i Hisenda; Serveis Públics; Modernització, Règim Interior i Transparència; Funció Pública i Organització; Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus; Comerç.

Composició

 

GRUP

TITULARS

SUPLENTS

President

EUPV

Ivan Martínez Araque

 
 Vicepresident

PP

Enrique Lahuerta Talens

Juan Mª de la Cámara de las Heras

 

COMPROMÍS

Albert Furió Pérez

Josep Carreres i Rodríguez

 

COMPROMÍS

Sara Garés Ull

Marina Mir i Mocholí

 

COMPROMÍS

Aida Ginestar Pau

 
 

PSOE

Inmaculada Onrubia Albert

Isabel María Aguilar López

 

PSOE

Fernando Pascual Moscardó

José Grau Benedito

 

PP

Enrique Montalvá España

Consuelo Martínez Sanchis

 

PP

Rubén Palau Castany

Bernat Ríos Furió

 

PP

José Luis Palacios Tórtola

José Andrés Hernández Sala

 

C's

Mª José Llopis Pons

José Luis Ruiz Sánchez

Secretària:

Isabel Carrasco Higuera, per delegació del secretari general de la Corporació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Exercirà les seues funcions en relació amb les matèries relatives a les Àrees i Subàeres de Projectes Urbanístics; Medi Ambient i Agricultura; Patrimoni municipal; Gestió del Territori.

Composició

 

GRUP

TITULARS

SUPLENTS

President

COMPROMÍS

Josep Carreres i Rodríguez

 
 Vicepresident

C's

José Luis Ruiz Sánchez

Mª José Llopis Pons

 

COMPROMÍS

Sara Garés Ull

Aida Ginestar Pau

 

COMPROMÍS

Albert Furió Pérez

Marina Mir i Mocholí

 

PSOE

Isabel María Aguilar López

Inmaculada Onrubia Albert

 

PSOE

Fernando Pascual Moscardó

José Grau Benedito

 

EUPV

Ivan Martínez Araque

 
 

PP

José Luis Palacios Tórtola

Bernat Ríos Furió

 

PP

Rubén Palau Castany

José Andrés Hernández Sala

 

PP

Enrique Montalvá España

Consuelo Martínez Sanchis

 

PP

Enrique Lahuerta Talens

Juan Mª de la Cámara de las Heras

Secretària:

Sonia Monteagudo Navarro, per delegació del secretari general de la Corporació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règim de sessions

Cada Comissió Informativa celebrarà en dimarts, amb una periodicitat mínima mensual, segons el següent horari:

- Comissió Informativa de Cultura, Educació i Acció Social, a les 18:00 hores.

- Comissió Informativa d’Economia i Serveis Públics, a les 18:30 hores.

- Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient, a les 19:00 hores.

Tot això sense perjudici que cada Comissió Informativa celebre les sessions extraordinàries que s’estimen necessàries per al seu adequat funcionament.

No obstant això, es podrà avançar l’hora de celebració de les sessions, quan la sessió de la Comissió Informativa immediata anterior no siga convocada; celebrant-se, així, la que s’avança, a l’hora de la sessió anterior que no ha sigut convocada. En tal supòsit, quan la d’Economia i Serveis Públics s’avance per tal causa, s’avançarà la d’Urbanisme i Medi Ambient que tindrà lloc a l’hora prevista pel Ple per a la d’Economia i Serveis Públics; i si no se celebren la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Acció Social, ni tampoc la d’Economia i Serveis Públics, s’avançarà la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient.

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira