logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu
 PLE DE L'AJUNTAMENT

El Ple, integrat per l'alcalde/essa i els/les regidors/ores, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Exercix les atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en els termes en què ha sigut modificada por la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

Està integrat per 21 regidors/ores, i presidit per l'alcalde/essa.

El Ple de l'Ajuntament pot acordar la delegació d'aquelles de les seues competències, per a les quals no s'haja establit la prohibició de realitzar-la, en la Junta de Govern Local.

Règim de sessions

Per acord plenari de 18 de juny de 2019, es disposa que el Ple de l’Ajuntament d’Alzira celebrarà una sessió ordinària mensual, l’últim dimecres de cada mes, a les 19 hores, en qualsevol estació de l’any, sense perjudici de celebrar les sessions extraordinàries que procedisquen en els termes legalment previstos.

En cas que l’últim dimecres d’algun mes coincidisca amb dia festiu, la sessió ordinària se celebrarà el següent dia hàbil.

Així mateix, durante el mes d’agost de cada exercici econòmic no se celebrarà la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.

       boto pleno composició 1 val boto pleno odproxima val boto pleno convocatorias anteriores val boto videoacta val boto pleno directo val boto pleno portal val

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira