logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL


La Junta de Govern Local és l’òrgan col·legiat que, presidit per l’alcalde/essa, complix la funció d’assistència i assessorament a l’Alcaldia-presidència. Exercix las atribucions que li conferix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en els termes en què ha sigut modificada por la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

Règim de sessions de la Junta de Govern Local

Està establit per decret de l'Alcaldía-presidència número 34/2015, de 19 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local d’este Ajuntament celebra una sessió ordinària amb caràcter setmanal, sense perjuí de les sessions extraordinàries que procedisquen, el dimarts de cada setmana, a les 12:30 hores.

Quan el dimarts d’alguna setmana coincidisca amb dia festiu, la sessió se celebrarà el dia i hora que determine l’Alcaldia-Presidència; no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost de cada any, tal com es disposa en este sentit en els articles 58 i 59 del Reglament d’Organització i Funcionament d’este Ajuntament. 

Atribucions de la Junta de Govern Local

Decret de l'Alcaldia-presidència número 32/2015, de 17 de juny de 2015, modificat pel decret 1300/2017, de 16 de juny de 2017, pel qual l’alcalde-president delega competències i atribucions en la Junta de Govern Local.

El Ple de l'Ajuntament no ha delegat cap competència ni atribució en la Junta de Govern Local.

Membres de la Junta de Govern Local

Decret de l'Alcaldia-presidència número 29/2015, de 17 de juny de 2015, sobre membres de la Junta de Govern Local.

Decret de l'Alcaldia-presidència número 1562/2016, de 28 de setembre de 2016, sobre modificació de membres de la Junta de Govern Local i designació de tinent d'alcalde.

 
150x150px Diego Gómez  Diego Gómez i García  
 

 Alcalde-president

Ocupació, Desenvolupament Econòmic (IDEA) i Comerç 

 compromis

 

 
150x150px Sara Garés  Sara Garés Ull  
 

 Primera Tinent d'Alcalde

Seguretat, Infraestructures i Projectes Urbanístics

 compromis

 


150x150px Isabel Aguilar  Isabel María Aguilar López  
 

 Segona Tinent d'Alcalde

Turisme i Patrimoni Cultural

 LogoPSOE 75x69

 

150x150px Albert Furio  Albert Furió i Pérez  
 

 Tercer Tinent d'Alcalde

Hisenda, Contractació i Funció Pública

 compromis

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira