logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu
 150x150px Sara Garés  Sara Garés Ull  
 

 Primera Tinent d'Alcalde

Seguretat, Infraestructures i Urbanisme

 compromis
organigrama agenda  organigrama CV  organigrama competencias  organigrama bienes y actividades  organigrama retribuciones  organigrama obsequios  organigrama correo electrónico  organigrama facebook

 

COMPETÈNCIES


ÀREA MODEL DE CIUTAT. La regidora responsable d’esta àrea és Sara Garés Ull. La present delegació genèrica a favor de l’esmentada regidora, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultat de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers; a excepció de la subàrea de Serveis i Obres Públiques, el regidor de la qual ostentarà també tal facultat de dictar els referits actes administratius en allò que afecta al seu àmbit. L’àrea de la seua delegació queda concretada en les següents subàrees i en els termes i abast que s’expressen:

1. SUBÀREA DE SEGURETAT, INFRAESTRUCTURES I URBANISME. Esta subàrea depén directament de la referida regidora Sara Garés Ull. Comprén les següents matèries:

- Seguretat. Comprén les matèries relatives a Policia Local, Protecció Civil, Trànsit i Consell Local de Seguretat Ciutadana.

- Infraestructures. Comprén les matèries relatives a l’aprovació de projectes i la respectiva execució, tant pel que fa als projectes d’urbanització com a les pròpies infraestructures urbanes de viabilitat i construcció d’instal·lacions i d’edificacions municipals.

- Urbanisme. Comprén les matèries relatives a Planejament Urbanístic que abasta tot el que afecta al Pla General d’Ordenació Urbana, Plans Parcials, Plans Especials, Estudis de Detall; Gestió Urbanística en què s’inclouen els Programes d’Actuació Integrada i el Programes d’Actuació Aïllada, mitjançant els sistemes d’actuació previstos a l’efecte, com puguen ser entre altres, les reparcel·lacions i expropiacions forçoses; i Disciplina Urbanística que comprén les matèries referides a: a) Llicències de parcel·lació, llicències d’obres majors, llicències d’obres en edificis catalogats, en àmbits declarats BIC o de rellevància local, llicència ambiental, llicència d’obertura, declaració responsable per a l’obertura d’establiments, subvencions, declaració d’interés comunitari, cèdul·les de garanties urbanístiques, comunicació d’obres menors, declaracions responsables de primera i segona ocupació, declaració responsable d’habitabilitat, certificats de compatibilitat urbanística, comunicacions ambientals, informacions i certificacions urbanístiques. b) Declaracions de ruïna i ordes d’execució, inspeccions i infraccions d’obres, control i inspecció d’activitats, restauració de la legalitat urbanística. c) Tramitació de Plans Provincials de Diputació.

- Patrimoni municipal. Comprén les matèries relatives al control del Patrimoni municipal, transaccions de béns municipals, assegurances, reclamacions de responsabilitat patrimonial en allò que afecta al domini públic, concessions demanials i tot allò que afecta al patrimoni municipal.

2. SUBÀREA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. Comprén les matèries relatives a gestió d'espais naturals protegits i altres espais de valor natural, prevenció i extinció d'incendis, gestió forestal, planificació i gestió de la Infraestructura Verda i Paisatge, educació i cultura ambiental, recuperació d’espais fluvials, degradats i control de vessaments d’aigües residuals, agroalimentació, gestió i millora d’infraestructures agràries, lluita biològica, participació ciutadana en matèria d'agroalimentació, en Medi Ambient i del Paratge Natural Municipal, planificació i gestió de la mobilitat sostenible municipal, planificació i gestió de la regeneració urbana sostenible, transició energètica i economia circular. Esta subàrea l’assumix el regidor Pep Carreres i Rodríguez.

3. SUBÀREA DE SERVEIS I OBRES PÚBLIQUES. El regidor responsable d’esta subàrea és Fernando Pascual Moscardó. La present delegació, que té la qualitat de genèrica, s’atorga a favor de l’esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l’article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultat de dictar, en l’àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d’execució amb afecció a tercers. Comprén les següents matèries:

- Serveis Urbans. Les matèries relatives a cementeri, gestió integral de l’aigua, enllumenat públic, transport urbà, bars municipals, aparcaments i ORA, conservació i manteniment de parcs públics, jardins i zones verdes, neteja viària, neteja d’edificis municipals i col·legis, recollida de residus sòlids, ornamentació de la ciutat i mercats municipals.

- Obres Públiques. Comprén les matèries relatives a execució d’obres municipals pel sistema d’administració, manteniment dels edificis públics, brigada d’obres i control i gestió del magatzem municipal.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira