Menu

Ordenances i Reglaments

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT
 
 
ESPORTS
 
 
MERCATS
 
 
ORDENANCES FISCALS
 

pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST BENS IMMOBLES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL CEMENTERI MUNICIPAL
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL PUBLICITAT PANELLS I TANQUES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL RESERVES OBLIGATORIES I CANON APARCAMENT
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA CERTIFICATS I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI DE RETIRADA, MANTENIMENT I INCINERACIÓ D’ANIMALS EQUINS I ALTRES ANIMALS DE GRANJA O RAMAT EN EL SÒL URBÀ DEL TERME MUNICIPAL D’ALZIRA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO SUBSOL SOL I VOLADA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIO
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA AMB PARADES DE MERCAT
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES I CADIRES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA PRESTACIO DE SERVICIS DE CARACTER URBANISTIC I AMBIENTAL
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCURRÈNCIA A PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 2017
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA RETIRADA RESIDUS SOLIDS ACTIVITATS ECONOMIQUES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA RETIRADA DE VEHICLES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVICIS CENTRE DE DIA AVINGUDA DE LA MEDITERRANIA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA TRANSPORT PUBLIC URBA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA ENTRADA DE VEHICLES
pdf rojo ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ REGULADORA DELS AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS
pdf rojo ORDENANÇA PREU PUBLIC ACTIVITATS CULTURALS EDUCATIVES I SOCIALS
pdf rojo ORDENANÇA PREU PÚBLIC D’APLICACIÓ A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL
pdf rojo ORDENANÇA PREU PUBLIC MAQUINA SUCCIONADORA
pdf rojo ORDENANÇA PREU PUBLIC MATRIMONIS I CERIMONIES CIVILS
pdf rojo ORDENANÇA PREU PUBLIC UTILITZACIO INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS
pdf rojo ORDENANÇA PREU PUBLIC VENDA LLIBRES AJUNTAMENT ALZIRA
pdf rojo ORDENANÇA PREU PUBLIC VENDA MATERIALS DE CONSTRUCCIO
pdf rojo ORDENANÇA PREUS PUBLICS PUBLICITAT AUTOBUSOS I MARQUESINES
pdf rojo ORDENANÇA PREU PUBLIC DIFUSIÓ PUBLICITAT RÀDIO 

 ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 
PROTECCIÓ CIVIL
 
 
SANITAT
 
 
SEGURETAT
 
 
SERVICIS PÚBLICS
 
 
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 
 
URBANISME