logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Loading…
  • 0

sanidad animals de companyiasanidad control de plaguessanidad desfibril.ladorsanidad ciutats saludablessanidad contacte

Animals de Companyia

foto 0001

El Servici de Sanitat té les competencies sobre el control i la tinença d'animals.

En el desenvolupament d'estes funcions l'Ajuntament compta amb la inspecció que realitza la Policia Local que vetla perquè els propietaris o posseïdors d'animals en el terme municipal d'Alzira complisquen allò establit en l'Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció i Tinença d'Animals de Companyia i Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos. En cas de que això no és cumplisca, es prenen les mesures pertinents tals com l'obertura d'expedients sancionadors o, en último terme, la retirada i trasllat dels animals.

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

En la Comunitat Valenciana, es consideren animals potencialment perillosos els descrits a continuació:foto 0008

ANIMALS DE LA FAUNA SALVATGE

• Classe de rèptils : tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
• Artròpodes i peixos : aquells que la inoculació del seu verí provoque l'hospitalització de la persona agredida, tot i ser no al·lèrgica al tòxic.
• Mamífers : aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.
Animals de l’espècie canina amb més de tres mesos d’edat.
• Races : Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Starffordshire Bull Terrier, Gos de Presa Mallorquí, Fila Brasiler, Gos de Presa Canari, Bullmastiff, American Pittbull Terrier, Rottweiler, Bull Terrier, Dog de Burdeos, Tosa Inu (japonés), Dog Argentí, Doberman, Mastí napolità, els encreuaments d'exemplars de les anteriors races entre ells o amb exemplars d'altres races que obtinguen una tipologia similar a alguna d'elles.
•Animals agressius que hagen mossegat persones o animals i l’agressió haja sigut notificada o puga ser demostrada.
• Gossos alliçonats per a l’atac.

La tinença d’este tipus d’animals requerix, per part del seu propietari, tenidor o posseïdor, l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa que autoritze la seua tinença, a més d’inscriure els animals que es posseïsquen en un registre municipal d’animals potencialment perillosos. Per a això haurà de dirigir-se al Departament de Sanitat, situat en el c/ Sant Roc, 10, en horari de 9:00 a 15.00 h, de dilluns a divendres - Telèfon: 96/2459281, ext. 281,772,299,716.

pdf rojo Instància de sol·licitud per a la tinença d’animals potencialment perillosos

pdf rojo Instància de sol·licitud de registre d’animals de companyia

DISFRUTA DE LA SEUA COMPANYIA SENSE PERILL

foto 0002Si el teu animal de companyia és un gos i pertany a alguna raça potencialment perillosa, no oblides que has de complir unes obligacions:

1. Controla permanentment el teu gos ievita la seua fugida; també cal que faces això en l’interior de les teues propietats.
2. Porta el teu gos lligat amb cadena o corretja no extensible i no superior a 2 metres de longitud.
3. L’animal ha de portar sempre una mordassa que impedisca l’obertura de la mandíbula per a mossegar.
4. És obligatori que els propietaris d’eixos animals obtinguen la llicència administrativa que autoritza la tinença d’animals potencialment perillosos que expedix l’Ajuntament d’Alzira.
5. Porta sempre damunt la llicència administrativa, així com la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos.
6. Esta llicència administrativa ha d' estar en vigor; recorda que caduca als cinc anys des de la seua data d’expedició.
7. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos en el termini màxim de 48 hores.
8. Tots els animals potencialment perillosos hauran d'estar identificats mitjançant un microxip.
9. Tots els gossos hauran d´estar censats en l’Ajuntament del municipi on residisquen.

Per a més informació cal que es dirigiu al Servei de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira. És pel bé de tots

Recorda que les mesures esmentades són d’obligat compliment i la seua desobediència pot constituir infracció sancionable.

RECOMANACIONS EN CAS DE MOSSEGADA

En cas que sofrisca una mossegada de qualsevol animal i es mostren les seues conseqüències en la pell, convé adoptar les següents mesures:

• Arreplega tota la informació possible sobre l’animal agressor amb la finalitat que siga sotmés a observació veterinària.
• Neteja’t la ferida amb molta aigua i sabó.
• Acudix al centre de Salut perquè et curen la ferida i et posen la vacuna contra el tètan, i dóna tota la informació que sàpigues de l’animal agressor. El centre de Salut informarà l’Ajuntament per a comprovar que l’animal agressor se sotmet a observació.
• En cas que l’animal agressor siga vagabund o salvatge, comunique-ho a l’Ajuntament a fi que, a través del servei de recollida municipal, siga capturat.
El propietari d’un animal agressor ha de comunicar esta circumstància al seu veterinari perquè comence l’observació. Això és una obligació legal que en cas d'incomplir-se pot ser sancionable administrativament, sense perjudici de les responsabilitats civils i, inclús, penals exigibles.

SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS

foto 0009L’Ajuntament d’Alzira en virtut d’acord del Ple, de data 27 d’octubre de 2015, s’ha adherit al servei de la Mancomunat de la Ribera Alta de recollida, control i manteniment d’animals abandonats que té contractat amb la mercantil Societat Civil Gossos d’Alpe. Si desitja realitzar un avís ha de cridar al mòbil d’urgències 616084763 de la Societat Civil Gossos d’Alpe o a la guàrdia permanent de la Policia Local, telèfon 96/2455233 o 092.

Este servici comprén:

• Recollida immediata de gossos, previ avís a la Policia Local.
• Control de gossos vagabunds, perduts o abandonats, per mitjà de dos batudes mensuals.
• Els animals recollits es mantindran durant deu dies, a l’objecte que puguen ser recuperats pels seus propietaris o adquirits per persones interessades.

SERVICI DE RECOLLIDA DE CAVALLS

foto 0005L’Ajuntament d’Alzira presta el servici públic de recollida i control de cavalls i altres animals de granja o bestiar, en el terme municipal d’Alzira. Si desitja realitzar un avís cride a la guàrdia permanent de la Policia Local, telèfon 96/245 52 33 o 092.

El servici comprén:

• Recollida immediata de cavalls i altres animals de granja o bestiar que deambulen abandonats per les vies públiques o es troben amarrats a fanals, arbres, reixes o qualsevol altre element fix o mòbil en el terme municipal d’Alzira, amb avís previ a la Policia local.
• Recollida immediata de cavalls com a conseqüència d’una orde d’execució o una orde de clausura d’activitat emesa per l’Ajuntament d’Alzira.
• Els cavalls arreplegats es mantindran durant 20 dies, a fi que puguen ser recuperats pels seus propietaris; en cas contrari l’Ajuntament disposarà de l’animal.

COM FUNCIONEN ELS SERVICIS?

Les passes a seguir per a fer un avís de la presència d’un gos o un cavall en la via pública en condicions de suposat abandonament són:

• En cas d'un gos, l'avís s'efectuarà cridant al mòbil d’urgències 616084763 de la Societat Civil Gossos d'Alpe o a la guàrdia permanent de la Policia Local, telèfon 96/2455233 o 092.
• En cas d'un cavall, l'avís s'efectuarà cridant la guàrdia permanent de la Policia Local, telèfon 96/2455233 o 092.

En ambdós casos la informació necessària serà:

1. Nom de la persona que alerta dels fets.
2. Lloc on es troba l'animal.
3. Número de telèfon de la persona que alerta dels fets.
4. Observacions (grandària de l'animal, raça, color, etc.).

Si un gos estiguera en la Protectora per haver sigut trobat sol en la via pública, el seu propietari haurà de seguir estes instruccions:

1. Acudir al Departament de Sanitat amb el seu Document Nacional d'Identitat i la Cartilla Sanitària del gos perquè li emeten una autorització firmada per l’òrgan municipal competent i així puga retirar l'animal en la Protectora.
Si la persona que arreplegue l'autorització no és el propietari, haurà de presentar, a més, el seu Document Nacional d'Identitat i l’autorització firmada pel propietari per a retirar l’esmentat document.

ADOPTA UN GOS VAGABUND O ABANDONAT

foto 0003

L'Ajuntament d'Alzira també tramita les adopcions de gossos abandonats. Tota persona interessada haurà de presentar una instància, en forma de sol·licitud, en què manifeste la intenció d'adoptar l'animal trobat en cas que no siga localitzat el seu amo o titular, amb les dades del número de microxip.

pdf rojo Instància de sol·licitud per a adoptar un gos vagabund o abandonat.

RECOLLIDA D’UN ANIMAL MORT EN LA VIA PÚBLICA

L’Ajuntament d’Alzira presta el servici públic de recollida d’animals morts en la via pública. Si desitja realitzar un avís, cride a la guàrdia permanent de la Policia Local, telèfon 96/2455233 o 092.

El servici comprén:

• Recollida immediata de l’animal mort per l’empresa Scanim Bio-Industries S.A.U y Funema C.B.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira