logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

ss cita prèviass contacta amb nosaltresss consell municipalss generalitat valencianass mapa de la infànciass tràmits i procediments

CENTRES RESIDENCIALS PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

DEFINICIÓ


Servicis que oferixen: atenció preventiva, rehabilitadora i de cures personals, així com vivenda permanent i atenció integral a les persones majors que, per la seua situació sociofamiliar i limitacions en la seua autonomia personal, no puguen ser ateses en els seus domicilis i requerisquen ser ingressades en un centre residencial.

 CAPACITAT I UBICACIÓ


Es disposa de 130 places residencials, distribuïdes en dos centres, situats en el carrer Guerriller Romeu, 21, amb una capacitat de 50 places d’ocupació, i en l’avinguda de la Mediterrània, 30, amb 80 places d’ocupació.

RESIDÈNCIA "GUERRILLER ROMEU"

CIMG9880

RESIDÈNCIA "SOLIMAR ALZIRA"

Solimar

REQUISITS D’ADMISSIÓ


Podran ser beneficiaris dels servicis residencials les persones majors que reunisquen els requisits següents:

 

 • Tindre 60 anys o més i que hagen cessat en la seua activitat laboral per jubilació o incapacitat. Excepcionalment, es contemplaran persones menors d'esta edat, quan es tracte de discapacitats convivents amb les persones sol•licitants i que desitgen ingressar conjuntament amb ells, que depenguen econòmicament i funcionalment de la persona sol•licitant i amb una edat mínima de 50 anys, a fi de preservar la unitat familiar. A més, es consideraran discapacitats aquelles persones que definix com a tal la Llei d’Integració Social del Minusvàlid i que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Residir efectivament en la ciutat d'Alzira, i estar empadronats amb una antiguitat mínima de tres anys.
 • Acreditar la necessitat social, sanitària i econòmica per a l’ingrés en un centre residencial, d’acord amb els criteris que s’establixen en la normativa d’aplicació.

 
SERVICIS QUE PRESTEN


Els centres residencials municipals de persones majors dependents oferixen els servicis bàsics següents:

 • Allotjament: inclou la neteja i la higiene de les habitacions i de totes les dependències i instal•lacions del centre.
 • Restauració: correcta nutrició dels residents. Han de sotmetre’s a criteris dietètics, atenent a les necessitats quant a qualitat, quantitat i varietat. Es tindrà en compte l'elaboració de dietes especials per a les malalties que així ho requerisquen , hàbits, aliments restringits, preferències i al•lèrgies.
 •  Bugaderia: es garantirà el llavat i la planxa periòdica de la roba.
 • Atenció necessària bàsica per a la higiene, bany, mobilitzacions, desplaçaments…
 • Atenció mèdica: diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies cròniques i de processos aguts, detecció, prevenció i tractament de grans síndromes geriàtriques.
 • Atenció d’infermeria: prestació de medicaments, cures, embenats…
 • Activitats de rehabilitació de manteniment, prevenció, mobilització i tractaments individualitzats, d’acord amb les patologies i la dependència funcional dels residents.
 • Assistència farmacèutica.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Atenció psicològica i activitats de teràpia ocupacional enfocades a mantindre la funció cognitiva dels residents i al tractament d’alteracions psicològiques que incidisquen en l’afectivitat, conducta i estat cognitiu.
 • Atenció social que inclou animació sociocultural, atenció social i individual, grupal i comunitària, així com l’atenció social familiar.
 • Atenció administrativa als usuaris que ho necessiten.

 

Estos servicis residencials s’oferiran durant 24 hores del dia tots els dies de l’any. L’atenció s’establirà en funció de les necessitats i del nivell de dependència dels residents. En cadascun dels servicis descrits anteriorment es consideraran els objectius, tipologia d’usuaris a qui van dirigits, activitats, professionals responsables, recursos necessaris, calendari, llistats d’usuaris programats i sistema d'avaluació del programa.


Els servicis opcionals seran aquells que no són necessaris per a l'atenció integral bàsica de l'usuari.

 

- Servici de perruqueria i podologia.
- Altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de servicis bàsics.

 

COST DEL SERVICI


La determinació de la quantia del servici s'establirà en funció de l'ordenança reguladora i la capacitat econòmica de la persona beneficiària.


PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS


Les sol•licituds d'atenció residencial de persones majors, junt amb la documentació requerida en la normativa d'aplicació, es presentaran en els centres municipals de servicis socials corresponent a la zona d'empadronament i, en tot cas, en el registre general de l'Ajuntament d'Alzira.

 

 

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira