logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Gestió Tributària

El departament de Gestió Tributària s’encarrega del control i aplicació de les ordenances fiscals.

 

Funcions

Entre les seues funcions estan l'elaboració i manteniment dels padrons fiscals, així com el control, redacció i actualització de les ordenances fiscals. D'altra banda s'encarrega del control i redacció de liquidacions tributàries, la resolució de recursos i reclamacions en matèria tributària i la tramitació de les sol·licituds de beneficis fiscals.

Serveis

- Informació general i particular sobre les obligacions tributàries municipals: impostos periòdics i no periòdics.
- Sol·licitar canvis en les dades dels rebuts corresponents a impostos i taxes municipals de caràcter periòdic: béns immobles (urbana i rústica), guals, vehicles, activitats econòmiques, taxa de fem.
- Altes i alteracions en els padrons fiscals corresponents als tributs municipals.
- Es facilita als contribuents el càlcul previ de les autoliquidacions de Plusvàlua (Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)
- Tramitació de les bonificacions i exempcions sol·licitades.
- Busca de la major eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos financers, econòmics i monetaris municipals.
- Estudis tributaris.
- Anàlisi d'inversions.
- Recursos econòmics.
- Finançament.
- Liquidació de tributs.
- Emissió de qualsevol tipus de justificants sobre el contingut de les bases de dades tributàries: documents compulsa, volants o certificats.
 

Legislació

  1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  2. Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
  3. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  4. Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira