logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

IBI

 

Impost sobre béns immobles

L'Impost sobre béns immobles (IBI) és un impost directe de caràcter real, que grava el valor de la titularitat dominial i altres drets reals que recaiguen sobre béns immobles localitzats a Alzira.

Fet imposable
Subjectes passius
Exempcions
Bonificacions
Base imposable i base liquidable
Tipus de gravamen i quota
Període impositiu i meritacióFet imposable

El fet imposable de l'Impost sobre béns immobles està constituït per la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) d'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què es troben afectes.
b) d'un dret real de superfície.
c) d'un dret real d'usdefruit.
d) del dret de propietat.

La realització del fet imposable que corresponga d'entre els definits en l'apartat anterior per l'orde en ell establit determinarà la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats en ell previstes.

Tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. El caràcter urbà o rústic de l'immoble dependrà de la naturalesa del seu sòl.

Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que ostenten la titularitat d'un dret constitutiu del fet imposable de l'impost.

El subjecte passiu podrà repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú.

Els subjectes passius que residisquen en l'estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seues relacions amb la Hisenda Pública.

Exempcions

Disfrutaran d'exempció els següents béns:
a) Els que sent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de l'Entitats locals estiguen directament afectes la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.
b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establits en els respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles a què s'aplique l'exempció en virtut de convenis internacionals.
f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de la qual siga la fusta o el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a explotació de les mencionades línies.
h) Els béns immobles que es destinen a l'ensenyament per centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concerts educatius, quant a la superfície afectada l'ensenyament concertada, sempre que el titular cadastral coincidisca amb el titular de l'activitat.
i) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interés cultural, conforme a la normativa vigent en el moment del meritació de l'impost.
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, complisquen les condicions establides en l'article 64 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre.

El gaudi de les exempcions dels apartats h), i  i) requerirà que el subjecte passiu les haja sol·licitat abans que la liquidació adquirisca fermesa. En la sol·licitud s'haurà d'acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l'aplicació de l'exempció.

Disfrutaran d'exempció els immobles següents:
a) Els de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals siga inferior a 6 euros.
b) Els de naturalesa rústica, en el cas de parcel·la individual, la quota líquida siga inferior a 6 euros.

Bonificacions

Disfrutaran d'una bonificació del 90 per 100 en la quota de l'impost els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'esta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la terminació d'estes, sempre que durant eixe temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puga excedir tres períodes impositius.

Per a disfrutar de la mencionada bonificació, els interessats hauran de complir els requisits següents:
a) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció o promoció immobiliària, la qual es farà per la via de la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que es farà per la via de certificat de l'administrador de la societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant de l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre societats.
c) La sol·licitud de la bonificació s'ha de formular abans de l'inici d'obres.

Les vivendes de protecció oficial disfrutaran d'una bonificació del 50 per cent de la quota durant el termini de cinc anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.

Disfrutaran d'una bonificació del 95 per cent de la quota els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i de l'explotació comunitària de la terra.

Els subjectes passius que tinguen la condició de titulars de família nombrosa a la data de meritació de l'impost, tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana que recaiguen sobre fets imposables, sempre que estos tinguen la consideració de ser la seua respectiva vivenda habitual, d'acord amb l'escala següent:

Quota íntegra (en euros)

Bonificació

Inferior a 683,10

90%

Des de 683,11 hasta 909,70

50%

Des de 909,71 hasta 1.139,60

25%

Més de 1.139,61

10%

La bonificació tindrà caràcter pregat. Haurà de sol·licitar-se de l'1 de gener a l'últim dia del període de cobrament en voluntària. Una vegada atorgat el benefici es prorrogarà pels períodes impositius següents en què el subjecte passiu mantinga la condició de titular de família nombrosa i per la quantia anual que corresponga, sempre que es justifique la renovació del títol de família nombrosa abans que acabe el període de cobrament en voluntària.

La no presentació de l'esmentada documentació en el termini establit implicarà la pèrdua de tal benefici, sense perjuí de poder justificar-se novament per a períodes impositius següents per mitjà de la presentació de la referida documentació.

Respecte a les altes en el padró de contribuents de l'impost que originen liquidacions referides a diferents exercicis, la bonificació haurà de ser sol·licitada dins del període voluntari de pagament de les corresponents liquidacions.

La sol·licitud de bonificació es formularà en el model oficial aprovat per l'Ajuntament i el document acreditatiu de la condició de titular de família nombrosa del mateix expedit per l'òrgan competent. Els servicis municipals comprovaren que la família estiga empadronada en l'immoble per al qual se sol·licita la bonificació.

Tindran una bonificació del 5% sobre la quota íntegra corresponent a immobles de naturalesa urbana els rebuts de cobrament periòdic de la qual estiguen domiciliats en una entitat financera.

El gaudi d'esta bonificació entrarà en vigor a partir del cobrament de l'Impost de Béns Immobles Urbans de l'exercici 2015; i s'aplicarà de forma automàtica als rebuts que es troben domiciliats almenys amb 15 dies d'antelació a l'inici del període de cobrament que anualment establisca l'Ajuntament.

L'impagament, per causes imputables a l'interessat, d'un dels terminis en què es realitza el cobrament dels immobles de naturalesa urbana, deixarà sense efecte la bonificació en tal termini. Acabat el període de pagament corresponent, el rebut del termini tornat s'exigirà en via executiva per l'import de la quota íntegra; és a dir sense la bonificació.

La falta de pagament d'ambdós terminis, per causes imputables a l'interessat, deixarà sense efecte la domiciliació; havent de presentar-se nova domiciliació per a exercicis posteriors.

Disfrutaran d'una bonificació del 25% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles destinats a vivendes, en els que s'instal·len sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, durant els dos períodes impositius següents a la instal·lació.
    
L'aplicació d'esta bonificació estarà condicionada a l'acceptació per part de l'Ajuntament de la comunicació d'obra menor corresponent i que les instal·lacions per a la producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per l'Administració competent.

La bonificació haurà de sol·licitar-se per la persona interessada en el termini dels tres mesos posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d'obres i el certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació per a l'aprofitament d'energia solar tèrmica o elèctrica.

Per a tindre dret a esta bonificació serà necessari tindre instal·lat un mínim de 4 m2 de superfície d'obertura de captació solar; sempre que la instal·lació haja sigut realitzada amb caràcter voluntari i no responga a obligacions derivades de la normativa vigent específica en la matèria aplicable en la data d'instal·lació.

S'establix una bonificació sobre la quota íntegra de l'impost a favor dels immobles els titulars cadastrals de la qual desenvolupen activitats econòmiques que hagen incrementat la mitjana anual de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant l'exercici 2014 (la bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici 2015), o durant l'exercici 2015 (en este cas, la bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici 2016), en relació amb l'exercici anterior a què es tracte, en la quantia següent:

Increment de fins a un 5%: bonificació del 10%
Increment de més del 5% i fins al 10%: bonificació del 20%
Increment de més del 10% i fins al 15%: bonificació del 30%
Increment de més del 15% i fins al 50%: bonificació del 40%
Increment de més del 50%: bonificació del 50%

La duració de la bonificació serà de quatre anys.

L'increment de la mitjana anual de la plantilla amb contractes indefinits, haurà de mantindre's durant tot el període d'aplicació de la bonificació.

Si almenys un 33% dels empleats que han determinat l'increment de plantilla pertanyen a col·lectius especialment desprotegits en matèria d'ocupació, s'elevarà, en cada cas, deu punts el percentatge de bonificació establit en la taula anterior. Per a això, serà necessari acreditar la condició de desprotegit dels empleats aportant la certificació de l'organisme corresponent de la Generalitat Valenciana o de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament d'Alzira.

Si l'activitat econòmica es desenvolupa en part i no en la totalitat de l'immoble, la bonificació es calcularà sobre la quota íntegra imputable a la part del mateix en què té lloc l'activitat.

La bonificació haurà de sol·licitar-se dins del primer semestre de l'exercici en què haja de produir efecte.

En ambdós casos, i a fi d'acreditar l'increment de plantilla amb contracte indefinit, a la pertinent sol·licitud s'adjuntarà la documentació que a continuació es detalla:

- Memòria comprensiva dels contractes indefinits subscrits en cada un dels dos períodes impositius anteriors a què haja de produir efecte la bonificació, referits, si és el cas, a cada centre de treball o domicili d'activitat a què es referixen les declaracions tributàries sobre les quals versa la sol·licitud de bonificació. De la mateixa manera, s'inclourà en la memòria la relació de contractes indefinits subscrits amb empleats pertanyents a col·lectius especialment desprotegits en matèria d'ocupació.
- Còpia dels contractes indefinits compresos en l'antecitada memòria.
- Còpia dels TC2 del mes de desembre dels dos últims exercicis anteriors a què haja de produir efecte la bonificació.

Durant el període de vigència de la bonificació es comprovarà anualment que es manté la mitjana anual de la plantilla amb contractes indefinits.

Base imposable i base liquidable

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.

Estos valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera prevista en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en la Llei del Cadastre Immobiliari.

La base liquidable serà el resultat de practicar en la imposable les reduccions que legalment s'establisquen.

La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant del Tribunal economicoadministratiu regional competent, en els procediments de valoració col·lectiva.

L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulte de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral.

Tipus de gravamen i quota

Per als bens de naturalesa urbana s’estableixen els següents tipus de gravamen:

  1. Tipus general: 0,6352 per cent.
  2. Tipus diferenciats atenent a l’ús establit en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions, excloent als d’ús residencial:

Ús

Tipus a aplicar

Umbral de valor cadastral

Comercial

1,0376 %

203.500,00 €

Oci i hostaleria

1,0376 %

1.700.000,00 €

Industrial

1,0376 %

600.000,00 €

Oficines

1,0376 %

240.000,00 €

Sanitat

1,0376 %

3.400.000,00 €

Els tipus diferenciats anteriors s'aplicaran al 10 per cent dels béns urbans que, per a cada un dels usos indicats, tinga major valor cadastral, d'acord amb allò que disposa l'apartat 4 de l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Quan els immobles tinguen atribuïts diversos usos, s'aplicarà el tipus corresponent a l'ús de l'edificació o dependència principal.

Per als béns de naturalesa rústica el tipus impositiu serà el 0,9419 per cent. La quota de l'impost és la resultant d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen corresponent. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota integra en l'import de les bonificacions previstes en els articles 5 i 6 de l'ordenança.

Període impositiu i meritació

El període impositiu és l'any natural. L'impost es merita el primer dia de l'any.

Els fets, actes i negocis que hagen de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l'exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb independència del moment en què es notifiquen.

En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia u de gener de l'any següent a aquell en què es produïsca la seua notificació.

En particular, quan l'Ajuntament conega de la conclusió d'obres que originen una modificació de valor cadastral, respecte a què figura en el seu padró, liquidarà l'IBI en la data en què la Gerència Territorial del Cadastre li notifique el nou valor cadastral. La liquidació de l'impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent per tals els compresos entre el següent a aquell en què van finalitzar les obres que han originat la modificació de valor i el present exercici.

Si procedix, es deduirà de la liquidació corresponent a este i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en raó d'una altra configuració de l'immoble, diferent de la que ha tingut realitat.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira