logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Intervenció

 El departament d'Intervenció s'encarrega del control intern i de la fiscalització de l'activitat econòmica, financera, comptable i pressupostària de l'Ajuntament d'Alzira.

Al departament d'Intervenció li corresponen les funcions següents:

 

 

Funció comptable

Al departament d'Intervenció li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l'execució dels pressupostos d'acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació.

Així mateix, és competència de la Intervenció la inspecció de la comptabilitat de les societats mercantils municipals Alzira Ràdio, S.A. i Instal·lacions Esportives Alzira, S.A., d'acord amb els procediments que establisca el Ple.

Funció interventora

La funció interventora tindrà com a objecte fiscalitzar tots els actes de l'Ajuntament d'Alzira que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o gastos de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que d'aquells es deriven, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats, perquè la gestió s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

Funció de control financer

El control financer tindrà com a objecte comprovar el funcionament en l'aspecte economicofinancer dels serveis de l'Ajuntament d'Alzira i de les societats mercantils Alzira Ràdio, SA, Instalaciones Deportivas Alzira, SA i Gestora del Suelo Alzira, SA.

Tal control tindrà com a objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que s'apliquen i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.

El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.

Funció de control d'eficàcia

El control d'eficàcia tindrà com a objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.

Els funcionaris que tenen a càrrec seu la funció interventora així com els que són designats per a portar a efecte els controls financer i d'eficàcia, exercixen la seua funció amb plena independència i poden demanar tots els antecedents que consideren necessaris, efectuar l'examen i comprovació dels llibres, comptes i documents que consideren precisos, verificar arquejos i recomptes i sol·licitar de qui corresponga, quan la naturalesa de l'acte, document o expedient que haja de ser intervingut ho requerisca, els informes tècnics i assessoraments que estimen necessaris.

Control extern

La fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica de l'Ajuntament d'Alzira i de les societats mercantils municipals és funció pròpia de la Sindicatura de Comptes.

A este efecte, l'Ajuntament d'Alzira rendirà a la Sindicatura de Comptes, abans del dia 15 d'octubre de cada any, el compte general corresponent a l'exercici econòmic anterior.

Una vegada fiscalitzats els comptes per la Sindicatura, se sotmetrà a la consideració de l'Ajuntament d'Alzira la proposta de correcció de les anomalies observades i l'exercici de les accions procedents, sense perjuí, tot això, de les actuacions que puguen correspondre a la Sindicatura de Comptes en els casos d'exigència de responsabilitat comptable.

Legislació

  1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
  4. Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
  5. Orde EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
  6. Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira