logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Compte general 2015

 

A)

Compte general. Tramitació i aprovació

   

Formació Compte general

Decret Alcaldia número 1106/16 rendició comptes

Dictamen Comissió Especial de Comptes

Edicte Compte general

Exposició pública Compte general

Certificat no reclamacions

Acord Ple aprovació Compte general

Ofici remissió Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Ofici remissió Delegació d'Economia i Hisenda

Rendició compte general Sindicatura de Comptes

 

B)

Compte general. Estats comptables i pressupostaris

   

Balanç de situació final

Compte de resultats exercici

Liquidació pressupost gastos - detall

Liquidació pressupost gastos – resum àrees de gasto 

Liquidació pressupost gastos – resum capítols

Liquidació pressupost ingressos – resum

Liquidació pressupost ingressos – detall

Tresoreria

Estat endeutament (capitals / interessos)

Operacions no pressupostàries Tresoreria – deutors

Operacions no pressupostàries Tresoreria – creditors

Operacions no pressupostàries Tresoreria – pendent aplicar ingressos

Operacions no pressupostàries Tresoreria – pendient aplicar pagaments

Valors rebuts en dipòsit

EOAF i quadre finançament anual

Modificacions crèdit

Romanents crèdit

Projectes de gasto desviacions de finançament

Liquidació pressupost ingressos a) drets anul·lats (resum / detall)

Liquidació pressupost ingressos b) drets cancel·lats (resum / detall)

Liquidació pressupost ingressos c) recaptació neta (resum / detall)

Liquidació pressupost ingressos d) devolucions (resum / detall)

Pressupostos tancats – drets pendents cobrament (anul·lats, cancel·lats)

Gastos finançament afectat01, 02, 02, 03, 04, 05, 06

Estat concialiació bancària, arqueig i concialicions bancàries

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira