logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Compte general 2019

 

Compte general. Tramitació

 

Formació Compte general

Decret Alcaldia número 866/20 rendició comptes

Dictamen Comissió Especial de Comptes

Edicte Compte general

Exposició pública Compte general

Faig constar no reclamacions

Acord Ple aprovació Compte general

Remissió Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Remissió Delegació d'Economia i Hisenda

Rendició compte general Sindicatura de Comptes

 

Compte general. Estats comptables

 

1 Balanç de situació

2 Compte de resultat econòmic-patrimonial

3.1 Estat de canvis en el patrimoni net 01

3.2 Estat de canvis en el patrimoni net 02

3.3 Estat de canvis en el patrimoni net 03

3.4 Estat de canvis en el patrimoni net 04

4 Estat de fluxos d'efectiu

5 Liquidació de l'estat de gastos

6 Liquidació de l'estat d'ingressos

7 Resultat pressupostari

 

8 Compte general. Memòria

8.1 Immobilitzat material

8.2 Patrimoni públic del sòl

8.3 Immobilitzat intangible

8.4 Actius financers

8.5.1 Passius financers

8.5.2 Passius financers resum

8.6.1 Transferències i subvencions rebudes

8.6.2 Transferències i subvencions concedides

8.7 Presentació per activitats del compte de resultats

8.8.1 Recursos per compte d'altres ens - Obligacions

8.8.2 Recursos per compte d'altres ens - Ens públics comptes corrents

8.8.3 Recursos per compte d'altres ens - Gestió resum

8.8.4 Recursos per compte d'altres ens - Gestió drets anul·lats

8.8.5 Recursos per compte d'altres ens - Gestió drets cancel·lats

8.8.6 Recursos per compte d'altres ens - Devolució ingressos

8.9.1 Operacions no pressupostàries de tresoreria - Deutors no pressupostaris

8.9.2 Operacions no pressupostàries de tresoreria - Creditors no pressupostaris

8.9.3 Operacions no pressupostàries de tresoreria - Cobraments pendents d'aplicar

8.9.4 Operacions no pressupostàries de tresoreria - Pagaments pendents d'aplicar

8.10 Contractació administrativa - Procediments d'adjudicació

8.11 Valors rebuts en dipòsit

8.12.1 Modificacions de crèdit

8.12.2 Romanents de crèdit

8.12.3 Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost

8.12.4 Ingressos - Drets anul·lats

8.12.5 Ingressos - Drets cancel·lats

8.12.6 Ingressos - Recaptació neta

8.12.7 Ingressos - Devolució d'ingressos

8.12.8 Ingressos - Compromisos d'ingressos

8.12.9.1 Obligacions de pressupostos tancats - Resum per exercici

8.12.9.2 Obligacions de pressupostos tancats

8.12.10 Drets pendents de cobrament

8.12.11 Drets anul·lats

8.12.12 Drets cancel·lats

8.12.13 Variació resultats pressupostaris

8.12.14 Compromisos gastos

8.12.15 Compromisos d'ingrés

8.12.16 Projectes de gasto execució

8.12.17 Projectes de gastos anualitats pendents

8.12.18.1 Desviacions de finançament

8.12.18.2 Agent finançador

8.12.18.3 Aplicacions pressupostàries

8.12.18.4 Desviacions per agent

8.12.19.1 Romanent de tresoreria

8.12.19.2 Romanent de tresoreria ajustat

8.12.20.1 Indicadors financers i patrimonials

8.12.20.2 Indicadors pressupostaris 2019

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira