logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Liquidació 2016

El pressupost de cada exercici es liquidarà en quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent. Quedaran a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seues respectives contraccions.

Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l'últim dia de l'exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de tresoreria de l'entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d'acord amb allò que reglamentàriament s'establisca els drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació.

Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

L'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l'entitat local, previ informe de la Intervenció.

 

Estat liquidació 2017

Ingressos Gastos
Capítols Aplicacions Capítols Àrees de gasto Aplicacions
 
Romanent de tresoreria
Resultat pressupostari
 
Decret 422/2018 - Aprovació liquidació
Informe estabilitat i regla del gasto
Càlcul estalvi net i volum del deute
Informe auditoria facturació

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira