logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Loading…
  • 0

sanidad animals de companyiasanidad control de plaguessanidad desfibril.ladorsanidad ciutats saludablessanidad contacte

Normativa aplicable

ORDENANCES MUNICIPALS

 Ordenança Municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses.
 Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici de retirada, manteniment i incineració d’animals equins i altres animals de granja o bestiar en el sòl urbà del terme municipal d’Alzira..

BANS MUNICIPALS

 Ban de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2013, relatiu a la declaració de l’aigua de la xarxa de distribució com a aigua no apta per al consum, com ara beguda i/o cuinat d’aliments..
 Ban de l’Alcaldia de data 20 de maig de 2013, relatiu a l’alçament de les restriccions per al consum incloent-hi l’ús, com ara cuinat i begut..
 Ban de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2013, relatiu a l’alçament de les restriccions per al consum com a aigua apta per al consum en la zona d’abastiment Alzira 5 – Torretxó - Sagrada Família.
 Ban de l’Alcaldia de data 27 d’agost de 2013, relatiu a l’alçament de les restriccions per al consum, en la zona d’abastiment Alzira - 4 Sant Bernat
 Ban de l´Alcaldía de data 16 de març de 2018 relatiu a la declaració de l'aigua de la zona de abastiment d'Alzira-4 Sant Bernat com no apta per a ser beguda per lactants i dones embarassada, aixi com per preparaciò d'alimentaciò infantil, podent-se utilitzar per a qualsevol altre ùs.

NORMATIVA EN MATÈRIA DE SANITAT.

• Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.
Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana..
Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.
Llei 10/2014, de 29 de decembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

NORMATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS.

foto 0001•Llei 4/1994, de 8 de juliol, del Govern Valencià, sobre Protecció d’Animals de Companyia.
• Decret 158/1996, de 13 d’agost, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció d’Animals de Companyia.
• Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
• Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula en la Comunitat Valenciana la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
• Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos..

 

 

NORMATIVA EN MATÈRIA D’AIGUA

foto 0004Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’establixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà..

• Decret 58/2006, de 5 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’establixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà..

Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol, per el qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i les especificacions dels mètodes d'anàlisi del Reial Decret 1798/2010, del 30 de decembre, per el qual es regula l'explotació i comercialització d'aigues minerals naturals i aigues de manantial envasades per al consum humà, i del Reial Decret 1799/2010, del 30 de decembre, per el que es regula el proces de elaboració i comercialització de aigues preparadas envasades per al consum humà..

 

 

NORMATIVA EN MATÈRIA DE LEGIONEL•LOSIS

foto 0006• Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel•losi..

• Les guies tècniques per a la prevenció i control de la legionel•losi en instal•lacions, publicades pel Ministeri de Sanitat i Política Social..

• El Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’establixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.
• El Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual se regulen les normes higienicosanitaris i de seguretat de les piscines d’ús col•lectiu i dels parcs aquàtics.
• El Decret 97/2000, de 13 de juny, del Govern Valencià, pel qual se modifica el Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual se regulen les normes higienicosanitaries i de seguretat de les piscines d’ús col•lectiu i dels parcs aquàtics.
• En l’àmbit de la normativa de la Comunitat Valenciana, els Decrets 255/1994 i 97/2000 estan derogats en tot allò que s’oposen a l'establit en el Decret 52/2010.

INHUMACIÓ DE CADÀVERS DE PERSONES INDIGENTS.

L’Ajuntament d’Alzira presta el servei públic de trasllat i inhumació de cadàvers de persones indigents al Cementeri Municipal d’Alzira, d’acord amb les següents característiques:

a) És condició necessària que, per a la prestació del servei, la persona indigent haja faltat en el terme municipal d’Alzira.

b) Serà preceptiu que els Serveis Socials d’este Ajuntament emeten un informe en què quede acreditada l’absència de recursos econòmics de la persona morta.

LA NORMATIVA EN MATÈRIA D’INHUMACIÓ DE CADÀVERS INDIGENTS DIU:

• L’art. 22 del Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria, contempla que la conservació transitòria d’un cadàver serà obligatòria quan haja de ser inhumat, amb trasllat o no, dins del territori nacional, passades 48 hores de produir-se la defunció.

• Segons l’art. 9 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, aprovat per Decret 2263/1974, de 20 de juliol, s’establix que els fèretres per a difunts indigents seran obligatòriament facilitats per l’Ajuntament en el terme municipal del qual haja ocorregut la defunció.

foto 0014

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira