ofertas3CALENDARI LABORALenlaces-interestutorianormativaoposicionesOFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICAorganigrama

OCUPACIÓ PÚBLICA

En este apartat de la pàgina web podeu trobar les últimes ofertes d'ocupació pública (OOP) pendents de convocatòria.

En l'OOP s'inclouen totes les places que estan vacants en la plantilla de personal, les quals s'hauran de cobrir definitivament per personal funcionari en propietat o per personal laboral fix després de superar el corresponent procés selectiu.