logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Què és el Perfil de Contractant?

 

          A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per esta Llei o per les normes autonòmiques de desenrotllament o en els que així es decidisca voluntàriament, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil de contractant. La forma d'accés al perfil de contractant haurà d'especificar-se en les pàgines Web institucionals que mantinguen els ens del sector públic, en la Plataforma de Contractació de l'Estat i en els plecs i anuncis de licitació.

 

          El perfil de contractant podrà incloure qualssevol dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, com ara els anuncis d'informació prèvia previstos en l'article 141, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas haurà de publicar-se en el perfil de contractant l'adjudicació dels contractes.

 

          El sistema informàtic que suport el perfil de contractant haurà de comptar amb un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi incloga.

 

          La difusió a través del perfil de contractant de la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes assortirà els efectes previstos en el Títol I del Llibre III.

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira