logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

       PLANEJAMENT    
 
Planeamiento
 
  La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que a Alzira està constituït pel Pla general d'ordenació urbana de 2002 i per modificacions puntuals del mateix, en aquells àmbits en què el transcurs de el temps ha requerit una nova i actual planificació adequada a les necessitats de la societat. També consta en els plans parcials i de reforma interior que el desenvolupen detalladament.  
     
     *  PLA GENERAL  
     *  PLAN ESPECIALS  
     *  PLANS PARCIALS  
     * PLAN DE REFORMA INTERIOR  
     * ESTUDIS DE DETALL  
     * P.G.O.U. (En Trámit)  

 

 

 

 

 La planificación urbanística del territorio se lleva a cabo mediante el planeamiento urbanístico general, que en Alzira está constituido por el Plan general de ordenación urbana de 2002 y por modificaciones puntuales del mismo, en aquellos ámbitos en los que el trascurso del tiempo ha requerido una nueva y actual planificación adecuada a las necesidades de la sociedad.
También consta en los planes parciales y de reforma interior que lo desarrollan pormenorizadamente.

 

                     
 

  * PLANES ESPECIALES

 
    * PLANES PARCIALES   
    * PLANES DE REFORMA INTERIOR  
    * ESTUDIOS DE DETALLE  
    * P. G. O. U.  (en Trámite)   

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira