logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

educacion agenda educativaeducacion beques i ajudeseducacion calendari escolareducacion galeria dimatgeseducacion infocentreseducacion premis i concursoseducacion recursosTROBADA ALZIRA-80

Programa de Qualificació Professional Inicial

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) a Alzira.

 


 • Presentació

 

 • Qué són els Programes de Qualificació Professional Inicial

 

 • Destinataris

 

 • Modalitats

 

 • Normativa


 

 Descarregar Díptic

Informatiu de la Conselleria d'Educació


PRESENTACIÓ

 

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, des del curs 1998/99 fins a l’actualitat du a terme diferents Programes de Garantia Social (P.G.S.). Han estat diferents les modalitats professionals que ha anat organitzant, dependent/a de comerç, cambrer/a, jardiner/a, cuiner/a...

 

L'any 2008, estos programes van estar modificats per la Conselleria d'Educació, sent substituïts pels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). Acollint-se a estos nous programes, el Departament d'Eduació ha anat realitzant diferents cursos del del 2008. Per al present curs escolar 2011-2012, l'Ajuntament d'Alzira ha estat autoritzar per a realitzar dos PQPI:

 

 • Serveis Auxiliars de Peluqueria, dins de la modalitat de tallers de qualificació professional inicial.

 

 • Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i centres de Jardineria, dins de la modalitat de programes de qualificació professional inicial especial


 

QUÉ SÓN ELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

 

Els programes de qualificació professional inicial constituïxen una oferta formativa bàsica, adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que, o bé corre el risc d’abandonar l’ensenyança reglada, o bé ja ho ha fet sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria i tenen una triple finalitat:

 

 • Professionalitzadora: aconseguir una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

 

 • Finalitat madurativa: afavorir el desenrotllament positiu i la maduració dels jóvens per mitjà d’un clima educatiu de suport i orientació.

 

 • Finalitat propedèutica: completar la formació bàsica per a possibilitar l’accés als cicles formatius de grau mitjà o, si és el cas, l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

 

 

 

Objectius:

 

 • Desenrotllar capacitats i destreses suficients perquè l’alumnat aconseguisca les competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1, d’acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tinguen la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seues possibilitats i expectatives personals.

 

 • Refermar la seua maduresa personal i el seu nivell d’empleabilitat, per mitjà de l’adquisició d’hàbits i capacitats que els permeten desenrotllar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori, així com escometre la busca activa d’ocupació i la promoció personal per mitjà d’un aprenentatge autònom.

 

 • Aconseguir que els alumnes es reconeguen a ells mateixos com a persones valuoses capaces d’aprendre i treballar amb els altres.

 

 • Possibilitar la seua experiència i formació en centres de treball com a persones responsables, posseïdores de actituds i hàbits, tant de seguretat laboral com de respecte al medi ambient, en l’exercici real de la seua qualificació professional.

 

 • Refermar les competències pròpies de la formació bàsica de l’educació secundària obligatòria, amb l’objecte de facilitar als alumnes la seua transició des del sistema educatiu al món laboral i, si és procedent, proporcionar-los la possibilitat d’obtindre el títol corresponent, fomentant, en tot cas, una bona disposició en ells cap a la formació permanent i la prossecució d’estudis per les vies previstes en la legislació vigent.

 

 

 

DESTINATARIS

 

Podran accedir als programes de qualificació professional inicial, en qualsevol de les seues modalitats, jóvens majors de 16 anys, complits fins al 31 de desembre de l’any de l’inici del programa, que no hagen obtingut el títol de Graduat Secundària Obligatòria.


Per als programes de la modalitat d’aula i aula polivalent la dita edat podrà reduir-se a 15 anys per a aquells alumnes que, una vegada cursat segon d’Educació Secundària Obligatòria, no estiguen en condicions de promocionar a tercer, hagen repetit ja una vegada en Educació Secundària Obligatòriament i voluntàriament decidisquen la seua incorporació, requerint-se avaluació acadèmica, informe psicopedagògic, compromís explícit de l’alumne i, en el cas que fóra possible, dels pares o tutors legals i l’informe de la inspecció educativa.

 

Atés les condicions abans citades, i amb caràcter general, podran accedir a estos programes:

 

 • Els jóvens, preferentment escolaritzats, que desitgen una inserció professional primerenca i que podrien continuar formant-se en els programes impartits en els centres educatius ordinaris.

 

 • Els jóvens escolaritzats que es troben en greu risc d’abandó escolar, sense titulació i/o amb un historial d’absentisme escolar degudament documentat.

 

 • Els jóvens desescolaritzats sense cap titulació i que demostren interés per incorporar-se al sistema educatiu.

 

 • Jóvens amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que hagen cursat l’escolarització bàsica en centres ordinaris o en centres específics d’educació especial. Es procedirà a orientar estos jóvens als programes que millor s’adapten a les seues circumstàncies personals i en què tinguen majors possibilitats d’inserció sociolaboral.

 

 

 

MODALITATS

 

A fi d’atendre els diferents grups de jóvens, s’establixen les següents modalitats dels programes de qualificació professional inicial:

 

 • Aules de qualificació professional inicial

 

 • Tallers de qualificació professional inicial

 

 • Programes de qualificació professional inicial especial

 

 • Programes polivalents: aules i tallers


 

Els tallers de qualificació professional inicial


Esta modalitat està dirigida a jóvens escolaritzats o no i haurà de desenrotllar-se preferentment en espais afins al context laboral propi de les qualificacions corresponents, en col·laboració amb empresaris, agents socials i en connexió amb plans d’ocupació i d’inserció laboral.

 

El seu àmbit d’implantació més adequat el constituïxen les entitats sense ànim de lucre especialitzades en l’atenció a persones en risc d’exclusió social, centres de reeducació de menors, així com els ens territorials: ajuntaments, mancomunitats i diputacions. No obstant això, podran també impartir-se en centres docents públics, concertats i privats, autoritzats a este efecte.

 

Tindrà una duració d’un curs escolar. Una volta finalitzat, l’alumnat que havent superat tots els mòduls obligatoris (específics i els de caràcter general), desitge cursar els mòduls voluntaris dirigits a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, podrà fer-ho matriculant-se per a això en un centre de Formació de Persones Adultes o en qualsevol altre centre o entitat amb capacitat legal per a això.

 

El seu currículum estarà constituït exclusivament pels mòduls específics conduents a la qualificació professional i els formatius de caràcter general.

 

Podran beneficiar-se d’esta modalitat jóvens entre els 16 i els 21 anys d’edat, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa.

 

La incorporació a esta modalitat de l’alumnat escolaritzat de 16 o més anys podrà ser voluntària o a proposta de l’equip educatiu, atenent a l’avaluació acadèmica i a l’informe del departament d’orientació si l’alumnat vol continuar la seua escolarització. En tot cas es procedirà d’acord amb les condicions generals d’accés previstes en l’article 4 de la present orde.


 

 

Els programes de qualificació professional inicial especial

 

Modalitat dirigida a l’alumnat amb necessitats educatives especials permanents per patir discapacitats físiques o psíquiques o tindre trastorns conductuals o de personalitat, que haja completat els deu anys d’escolarització bàsica, tant en centres ordinaris com en centres específics d’Educació Especial, amb un nivell d’autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d’esta acció formativa, accedir i mantindre un lloc de treball.

 

El seu àmbit d’implantació el constituïxen els centres docents públics, concertats i privats, específics d’educació especial o ordinaris d’educació secundària autoritzats a este efecte, així com aquelles entitats sense ànim de lucre especialitzades en l’atenció de jóvens amb necessitats educatives especials. Excepcionalment, també el podran promoure els ens territorials que acrediten la necessitat d’un programa d’esta modalitat així com la seua viabilitat.

 

Podran beneficiar-se d’esta modalitat jóvens entre els 16 anys i els 21 anys, complits fins al 31 de desembre d’any d’inici del programa. La seua duració serà de dos cursos amb l’objecte de facilitar un procés d’aprenentatge adaptat a les seues necessitats, al terme dels quals l’alumnat que no haja aconseguit els objectius previstos podrà romandre un curs més, amb un informe previ de l’equip docent, tenint en compte que l’edat màxima de permanència en esta modalitat serà de 24 anys, complits l’any natural en què finalitze el curs.

 


 

NORMATIVA

 

La normativa que regula estos programes és la següent:

 

 • ORDE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educación, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana. (DOCV Num. 5790 / 23.06.2008 )


 • ORDE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d'ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial. (DOCV Num. 5806 / 15.07.2008 )

 

La resta de la normativa la podem trobar al següent enllaç: Normativa PQPI

 

 

 

Galeria d'Imatges del:

 

 

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira