logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Subhastes

Edicte del Servei de Recaptació Municipal de l'Ajuntament d'Alzira sobre acord de subhasta

De conformitat amb el que es disposa en l'article 101 del Reglament General de Recaptació, s'informa el deutor indicat avall, i totes les altres persones a qui interesse, que en l'expedient administratiu de constrenyiment que se cita, la Tresorera ha dictat acord d'alienació en pública subhasta dels béns embargats, observant-se en el seu tràmit i realització les prescripcions dels articles 103 i 104 del citat reglament.
L'acte de subhasta se celebrarà en el Saló de Plens, el dia 24 de novembre a les 12,00 hores. En cas que la subhasta fóra suspesa per qualsevol motiu, se celebrarà nova subhasta el dia 25 de novembre a les 12.00 hores, en el mateix lloc, sense necessitat d'efectuar un nou anunci.
Les condicions generals de la subhasta podran ser consultades en les dependències del servei de Recaptació Municipal de l'Ajuntament d'Alzira, així com en el BOP de València núm. 122 de data 24 de maig de 2013, pàgines 189-190
S'establix com a condicions particulars, en substitució de les condicions generals, les següents:
Primera.- En cas d'haver-se efectuat el depòsit mitjançant xec, este podrà retornar-se als licitadors en el mateix acte de la subhasta, o posteriorment sempre que este xec no haja sigut ingressat en els comptes de l'Ajuntament.

Segona: El tràmit d'adjudicació directa, en cas que siga necessari, tindrà una durada inicial d'un mes comptat a partir de la data de celebració de la subhasta. Este termini es prorrogarà automàticament per mesos successius fins a un màxim de tres mesos comptats a partir de la data de celebració de la subhasta, de conformitat amb l'article 104.7 i 107 del Reglament General de Recaptació.
Durant estos terminis, els licitadors podran presentar ofertes en sobre tancat a la taula de subhasta. Estes ofertes es podran presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament i hauran d'anar acompanyades del depòsit per l'import íntegre de l'oferta, constituït únicament mitjançant xec nominatiu i bancari a favor de l'Ajuntament d'Alzira.
En cas que es presenten ofertes, la taula es reunirà dins dels deu dies següents a la finalització del termini del primer mes, o de les seues pròrrogues, i es podran adjudicar els béns si alguna d'elles es considera suficient en eixe moment.
Finalitzat el termini màxim de tres mesos des de la subhasta, sense que s'hagen presentat ofertes, o si estes es consideren insuficients, l'Ajuntament podrà adjudicar-se al seu favor, en paga dels deutes no coberts, els béns embargats, d'acord amb el que es disposa en l'art. 109 del Reglament General de Recaptació.

 
 
RELACIÓ DELS BENS A ALIENAR:
 
LOT I:
 
 
FINCA : Rústica terra tarongers amb casa a Alzira, en paratge Pla de la Murta o cementeri. Amb una cabuda de 642,07 àrees, amb dret sobre esta quant a 1/1 en ple domini i inscrita en el tom 2214, llibre 867, foli 101, finca núm. 60450 del Registre de la Propietat d'Alzira.

Titularitat: *CASCRIVA, SL., amb CIF. B96892187.
Referència cadastral: 46017A053000760000IU, 46017A053001410000IU i 001001200YJ23E0001WU
Drets de titularitat.- Cent per cent del ple domini.
Valoració: 273.245'18 € €

Càrregues:
1) - No té càrregues o gravàmens anteriors per la qual cosa la seua valoració és íntegra.
2) Càrrega que s'executa : Embargament contra els drets que puguen correspondre a *Cascriva S.L. sobre la finca registral 60450 a favor de l'Ajuntament en reclamació de dèbits a la Hisenda Pública, anotació lletra A de 15 de desembre de 2014.

TIPUS DE SUBHASTA EN PRIMERA LICITACIÓ.: 273.245'18 €
DEPÒSIT.: 54.649,04 €
TRAMS: 1.000 €
TIPUS DE SUBHASTA EN SEGONA LICITACIÓ : 204.933,89 €
DEPÒSIT: 40.986,78 €
TRAMS: 1.000 €

 
 
 
 
 
 
LOT II:
 
FINCA: Urbà habitatge amb situació al carrer Major Sant Catalina núm. 2, pis *plant. d'Alzira. Amb una cabuda de 111,24 m2, amb referència cadastral 00130V146911500002TW, amb dret sobre esta quant a 1/1 en ple domini núm. de *IDUFIR 46073000162940 i inscrita en el tom 1897, llibre 687, foli 81, finca núm. 20542 del Registre de la Propietat d'Alzira

FINCA : Urbà habitatge vinculat de forma inseparable a l'habitatge en primera planta de l'edifici confrontant que és la número dos de propietat horitzontal (registral 20.542) a Alzira, al carrer Santa Teresa núm. 3, pis primer, de superfície construïda 36,45 m2, amb dret sobre esta quant a 1/1 en ple domini i inscrita en el tom 2283, llibre 905, foli 173, finca núm. 61467 del Registre de la Propietat d'Alzira

TITULARITAT: *CASCRIVA S.L. amb CIF. B96892187.
Referència cadastral: 00130V146911500002TW
Drets de titularitat.- Cent per cent del ple domini.
Valoració: 157.515,70 €

Càrregues:
1) - No té càrregues o gravàmens anteriors per la qual cosa la seua valoració és íntegra.
2) Càrrega que s'executa : Embargament contra els drets que puguen correspondre a *Cascriva S.L. sobre la finca registral 20542 a favor de l'Ajuntament en reclamació de dèbits a la Hisenda Pública, anotació lletra A de 15 de desembre de 2014, i contra els drets que *Cascriva S.L. tinga sobre la finca registral núm. 61467 vinculada de forma inseparable a la finca 20542.

TIPUS DE SUBHASTA EN PRIMERA LICITACIÓ.: 157.515,70 €
DEPÒSIT.: 31.503,14 €
TRAMS: 1.000 €
TIPUS DE SUBHASTA EN SEGONA LICITACIÓ : 118.136,77 €
DEPÒSIT: 23.627,35 €
TRAMS: 1.000 €

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira