logo alzira

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

ss cita prèviass contacta amb nosaltresss consell municipalss participacio ciutadanass generalitat valencianass mapa de la infànciass novetatsss tràmits i procediments

Serveis Socials Generals

SERVEIS SOCIALS GENERALS


 

QUÈ SÓN?


 Els Serveis Socials Generals són l'estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, sustentats per un marc jurídic ampli  que regula el seu àmbit, estructura, competències i desenvolupament. 

Conformen un conjunt de serveis i prestacions que tenen l'objectiu de garantir la cobertura de les necessitats socials, previndre les circumstàncies que originen la marginació, el desenvolupament ple dels grups i les persones i garantixen la igualtat, així com la promoció de la plena inserció de les persones i els grups en la vida comunitària.

Per a tot això, se servixen tant d'un equip professional interdisciplinari que cobrix les diferents àrees, com de les estructures i serveis públics prestats per l'Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals.

 

EL SISTEMA DE PRESTACIONS I SERVEIS


 

Les prestacions bàsiques que conformen el nivell d'Atenció Primària tenen la intenció de dotar de respostes a les necessitats socials.

Es distingixen els programes següents: 

 

1. Informació i orientació
L'objectiu és, mitjançant l'assessorament especialitzat, facilitar l'accés i l'ús dels recursos socials a individus, grups i institucions que ho requerixen, així com, si fóra necessari, la canalització a altres serveis o recursos. Dins d'este, es pot distingir:

 

2. Ajuda a domicili i altres suports a la unitat convivencial
Es tracta de programes orientats a prestar l'atenció necessària als individus i/o famílies en el seu domicili i sempre que les característiques pròpies ho requerisquen, sota la premissa de previndre aquells problemes derivats de la desintegració familiar i procurar la solució de situacions de mancança.

 

3. Allotjament alternatiu
Es fa en aquelles intervencions de normalització i integració social, i es desenvolupa en allotjaments alternatius al familiar, generalment de caràcter temporal, garantix les prestacions bàsiques d'allotjament en aquelles situacions de conflicte en l'entorn de convivència, situacions de marginació i emergència o altres problemàtiques específiques.

 

4. Prevenció i inserció social
Es tracta d'intervencions dirigides a aquells sectors de població més desfavorits o en situació de risc o marginació social, amb la idea de previndre l'exclusió i, si és el cas, assolir la reinserció social i familiar.

 

5. Foment de la solidaritat i la cooperació social
Es tracta d'impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social a través de l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats en les quals les persones implicades assumeixen i troben solucions a la seua pròpia problemàtica. S'inclouen també actuacions que tendixen a promoure la convivència ciutadana d'individus i grups amb característiques especials i que donen coherència i reforcen les prestacions anteriors.

 

DADES DE CONTACTE


-  Centre social. C/ Rambla s/n. Tel. 96 245 59 26
- Centre social Germanies.  Pl. Germanies, s/n. Tel. 96 241 83 04
- Centre social "CPC". Pl. Jesús, s/n. Tel. 96 100 00 40     

 

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira