logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Què és el tauler d'edictes?

Tauler d'anuncis 

          Benvingut al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament d'Alzira, on pot consultar els edictes i anuncis, tant de matèries de competència municipal com d'altres Administracions Públiques, que per disposició legal o reglamentària hagen de publicar-se en este. El tauler d'edictes electrònics, inclòs en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alzira, evitarà els desplaçaments ocasionats a la ciutadania per a la realització de diferents consultes. 

          La informació del tauler seguirà disponible en el Tauler Oficial d'Anuncis de l'edifici administratiu del carrer Sant Roc núm. 6. 

          El tauler d'anuncis o edictes electrònic permetrà l'accés per mitjans electrònics a la informació que, en virtut d'una norma jurídica o resolució judicial, s'haja de publicar o notificar per mitjà d'edictes. L'accés al tauler d'anuncis o edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d'acreditació de la identitat del ciutadà. 

          El tauler d'anuncis o edictes electrònic es podrà consultar a través de la Web municipal, des de terminals instal·lats en dependències municipals i des d'aquells altres canals d'accés electrònic que es determinen. En tot cas, es garantirà l'accés a totes les persones, així com l'ajuda necessària per a aconseguir una consulta efectiva. 

          El tauler d'anuncis o edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garantisquen l'autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut, en els termes que preveu la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. En especial, als efectes del còmput dels terminis que corresponga, s'establirà el mecanisme que garantisca la constatació de la data i hora de publicació dels edictes. 

          El tauler d'anuncis o edictes electrònic estarà disponible les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, a través de la seu electrònica. Quan per raons tècniques es preveja que el tauler d'anuncis o edictes electrònic puga no estar operatiu, s'haurà d'informar d'això als usuaris amb la màxima antelació possible, i s'indicara quins són els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguen disponibles. 

 

Accés al tauler d'edictes --------------------------------------------> Tablón de anuncios 

  

Accés al tauler per a notificació per compareixença------> Tablón de anuncios 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira