logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

Menu

Tauler d'edictes

Título Organització remitent Nº Registre Certificat
Bases per a la selecció dels treballadors del PLA D’OCUPACIÓ SOCIAL COVID19 PER ALZIRA · MODALITAT QUALIFICATS IDEA
Edicte publicació Padró de Guals - IVTM 2020 Gestió Tributaria
BASES DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA PER A LA SELECCIÓ DELS TREBALLADORS DEL PLA D’OCUPACIÓ SOCIAL COVID-19 PER ALZIRA (2020- 2021) IDEA
Per COMERCIAL DE MAQUINARIA ALCIRA S.L. s’ ha sol·licitat llicència per a establir l’activitat FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA INDUSTRIA DEL METALL Disciplina urbanística
Per MARQUESET SISTEMAS LOGISTICO s’ ha sol·licitat llicència per a establir l’activitat de PLATAFORMA LOGÍSTICA Disciplina urbanística
Per ASV FUNESER, S.L. s’ ha sol·licitat llicència per a establir l’activitat d’AMPLIACIÓ I REFORMA DE TANATORI-CREMATORI Disciplina urbanística
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat de FABRICACIÓ D'ACCESSORIS PER A MASCOTES I OFICINES Disciplina urbanística
CONVOCATÒRIA: BEQUES CURSOS AULA MENTOR 2020 IDEA
Bases per a la concessió de 50 beques per a la realització de cursos d'Aula Mentor de l'Ajuntament d'Alzira exercici 2020 amb caràcter d'urgència IDEA
EDICTE APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA DE L'EXERCICI 2020. Gestio Tributaria
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre aprovació del padró fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l’exercici 2020. Gestio Tributaria
Anunci d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada, corresponent a la proposta de Modificació Puntual del Pla General/2002-PAI 05 ESTACIÓ EST Planejament
Edicte Decret 261/2020, de 10 de febrer, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL Edicte
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat de EXPOSICIÓ, VENDA I TALLER REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS per OCASIÓN PLUS, S.L. Disciplina Urbanística
Bases reguladores per a la concessió de premis a les falles que promoguen monuments accessibles Projectes i Infraestructures
Subvencions per a l'Esport d'Elit, Modalitat D, any 2019. Esports Anunci
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat de trituració, destrucció i premsatge en bales de documents de paper i cartó per ECOPROV TRADER, S.L. Disciplina Urbanística
Subvencions per activitats esportives extraordinàries, Modalitat B, any 2019. Esports Anunci
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat de CLÍNICA DENTAL per CELIA CARRILLO GARCÍA Disciplina Urbanística
Modificació Puntual del Pla General/2002: ARI-93/ARI-01-Polígon Industrial Carretera d'Albalat, datat al novembre de 2019 Planejament
Bases convocatòria cessió parcel·es agrícoles Hort de Redal convocatòria any 2020 Medi ambient
Subvencions a l'Esport Femení 2019 CULTURA Anunci
Anunci BOP de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació inicial de l'ordenança general de subvencions. Cultura Anunci
Edicte del Decret 2503/2019, de 9 de desembre, sobre delegaciónde l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL Edicte
Concessió de les ajudes per al transport d'estudiants de l'Ajuntament d'Alzira curs 2019-2020 Educació Anunci
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat de BASE LOGÍSTICA per TRANSPORTES HERMANOS MAZO, S.A.U. Disciplina Urbanística
LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A IMPRESSIÓ DIGITAL DE GRAN FORMAT, EN EL C/TEIXIDORS, Nº4 P.I. Nº1, SOL·LICITANT FICXA FUSION, SA Disciplina Urbanística
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat d’APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES per RODOLFO Y RAFAEL, S.L. Disciplina Urbanística
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat d’APARCAMENT PRIVAT DE CAMIONS per RODOLFO LOGÍSTICA, S.L. Disciplina Urbanística
Edicte Decret 2273/2019, de 30 d'octubre, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA GENERAL Edicte
Revisió de preus del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució “Hort de Galvañon". Planeamiento
Normativa i aspectes generals per a la celebració de festes al carrer organitzades per associacions festives, culturals o altres. Cultura Anunci
Sol·licitud de llicència per a establir l'activitat d'IMPREMTA I SERVEIS GRÀFICS per PROCESOS Y SOLUCIONES GRÁFICAS, S.L Disciplina Urbanística
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la prestació de serveis en el cementeri municipal de la ciutat Gestió Tributaria
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Alzira Cultura
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació dels padrons fiscals de l'impost d'activitats econòmiques i de l'impost sobre béns de naturalesa rústica per a l'exercici 2019. Gestió Tributaria
Subvencions de Joventut per a l'Any 2019 Joventut Anunci
Subvencions a clubs esportius per a les competicions esportives de les Festes Patronals de Sant Bernat any 2019, Modalitat C. Esports Anunci
Ajudes extrardinàries a l'estudi curs 2018-2019. Educació Anunci
Anunci BOP delegació de la Presidència d ela Comissió Informativa de Serveis per a les Persones. Cultura Anunci
Edicte Decret 1688/2019, de 16 de juliol, sobre delegació de l'Alcaldia. SECRETARIA Edicte
Edicte Decret 1712/2019, de 19 de juliol, sobre avocació de competències. SECRETARIA GENERAL Edicte
EXP. 3092/19.- DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL PER INFRACCIÓ A L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA. Sanitat
Edicte delegació presidència efectiva Comissió Informativa de Gestió Econòmica i Ocupació Intervenció no_subject
EXP. 1568/19.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A L’INTERESSAT AMB NIF Nº 24445755K PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA Sanitat
EXPT 7404/18.- ARXIU PROCEDIMENT SANCIONADOR AL INTERESSANT AMB NIF: 20823159V PER RECONÉIXER LA SEUA RESPONSABILITAT EN LA INFRACCIÓ A L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA. Sanitat
Subvencions a clubs esportius per programes anuals de funcionament i manteniment de les entitats, any 2019 Esports Anunci
Edicte aprovació definitiva modificació crèdits 22/19, per transferències de crèdits Intervenció no_subject
Edicte Decret 1502/2019, sobre delegacions d’Àrees i Subàrees en les senyores regidores i senyors regidors. SECRETARIA GENERAL Edicte
EdicteDecret 1501/2019, sobre delegació de competències i atribucions en la Junta de Govern Local. SECRETARIA GENERAL Edicte
Edicte Decret 1467/2019 sobre delegació en les senyores regidores i senyors regidors per a la celebració de matrimonis civils. Secretaria General Edicte
Edicte Decret 1466/2019, sobre designació dels tinents d’alcalde. Secretaria General Edicte
Edicte Decret 1465/2019, sobre designació dels membres de la Junta de Govern Local. Secretaria General Edicte
OBRES DE CAPTACIÓ DELS BARRANCS RESPIRALL, FOSC, GRACIA MARÍA I CAMÍ DE L'ARENA Planejament
Subvencions a entitats culturals locals per al manteniment i programació general d'activitats any 2019 Cultura Anunci
Ajudes per a material escolar de l'alumnat d'Alzira matriculat en 2n cicle d'Educació Infantil curs 2018-2019. Educació Anunci
Edicte aprovació inicial modificació crèdits 22/19, per transferències de crèdits. Intervenció no_subject
Subvencions a activitats escolars, curs 2018-2019 Educació Anunci
Edicte sobre aprovació definitiva de les modificacions de crèdits 11/19 i 14/19, per suplements de crèdits. Intervenció no_subject
Edicte sobre exposició al públic del compte general de l'exercici 2018 Intervenció no_subject
Edicte aprovació definitiva modificació bases execució pressupost general 2019 Intervenció no_subject
Edicte aprovació inicial modificacions crèdit 11/19 i 14/19 Intervenció no_subject
Edicte aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost general de 2019 Intervenció no_subject
Anunci Reglament d'Ús de la Biblioteca Pública Municipal d'Alzira. Cultura Anunci
Ampliació de concessió de les ajudes per a transport d'estudiants de l'Ajuntament d'Alzira curs 2018-2019. Educació ANUNCI
Edicte aprovació definitiva pressupost general 2019 Intervenció no_subject
Edicte aprovació pressupost general 2019 Intervenció no_subject
Edicte de l'Ajuntament d'Alzira sobre aprovació del Padró Fiscal de la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i del Padró Fiscal de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a l'exercici 2019 Gestió Tributaria
LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A EMMAGATZEMATGE EN SOLAR BARRAT DE SEMIREMOLCS FRIGORÍFICS, EN LA C/MOLINERS, 2 i C/SABATERS, 6, SOL·LICITANT TIP TRAILERS ESPAÑA,SL Disciplina Urbanística
LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A FABRICACIÓ DE GLAÇONS EN C/ CORTS GENERALS-C/XIXERA. SOLICITANTE: MEDITERRANEAN ICE PREMIUM QUALITY SL. Disciplina Urbanística
Llicència ambiental per a habilitació d'activitat de taller de reparació de vehicles automòbils (especialitats carrosseria i pintura) C/ Corts Generals, 64. Disciplina Urbanística
EXP. 5687/18.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA INTERESSADA AMB NIF Nº 20827486C PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA Sanitat
Incoar expedient sancionador al interessat/ada amb NIF 24445755K (Exp 1568/19). Sanitat
EXP. 6554/18.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA INTERESSADA AMB NIF Nº 20853710R PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA Sanitat
EXP. 6519/18.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A L’INTERESSAT AMB NIF Nº 20858202P PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA Sanitat
Llicència ambiental per a campa per a aparcaments de camions, en el següent emplaçament al costat de pol. Antic Poligon núm. 1, núm.2 (junt estació ferrocarril Alzira). Sol·licitant: VLAD LIVIU SORIN. Disciplina Urbanística
Llicencia ambiental per a central hortofrutícola al polígono el Pla, parcel·le M7-2, M7-3, M7-4 y M7-5. Solicitant: FRUXERESA, S.L Urbanisme
EDICTE Convocatòria i termini presentació sol.licituds Ajudes a Associacions de Veïns 2019 Participació Ciutadana
EXP. 1314/2019.- Anunci d’exposició pública de la modificació del reglament del cementeri municipal, perquè en el termini de 30 dies, comptadors des del dia següent a la publicació d’este edicte, es puguen presentar les reclamación i suggerències que s’e Serveis publics
Exp.1314/2019. Modificació Ordenança per al règim i govern en la prestació de serveis en el Cementeri Municipal d´Alzira Serveis Públics
EXP. 5064/18.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A L’INTERESSAT AMB NIF Nº 20816327Q PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA Sanitat
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre aprovació del padró fiscal de l’impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l’exercici 2019. Gestió Tributaria
EXP. 6449/18.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A L’INTERESSAT AMB NIF Nº 20794278R PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA Sanitat
Edicte modificació normes del expedient 816/2019 Junta del gobern local
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles. Gestió tributària
Exp. 6563/18.- Imposició de sanció a l’interessada amb NIE Y1115571Q per infracció de l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI A LA FALLA MÉS ECOLÒGICA I SOSTENIBLE Medi Ambient
EXP. 6541/18.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA INTERESSADA AMB NIF 52948509W PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA Sanitat
Incoar expedient sancionador a la interessada amb NIF: 20827486C Sanitat
Esborrany del text de l'ordenança reguladora de l’ús i del funcionament de la via verda de l’antic trenet Carcaixent-Dénia Medi ambient
LLICÈNCIA AMBIENTAL per a manipulació-magatzem productes alimentaris, en la C/ Sabaters, 7. Sol·licitant: LIMASOLE SPAIN, S.L. Disciplina Urbanística
EXPEDIENT: 6647/2018. Per MASTERREVI, S.L. s’ ha sol·licitat llicència per a establir l’activitat de TALLER DE REPARACIÓ D’ AUTOMÒBILS: BRANCA MECÀNICA, PINTURA I NEUMÀTICS Disciplina Urbanística
49. - 317/2019 - ÁREA GESTIÓN DEL TERRITORIO. PROPUESTA APROBACIÓN BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS A LAS FALLAS QUE PROMUEVAN MONUMENTOS ACCESIBLES ÁREA GESTIÓN DEL TERRITORIO
EXP. 2697/18.- Imposició de sanció a interessat amb nif: 20804039X per infracció a l'ordenança municipal sobre regulacio dels animals de companyia en llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses. Sanitat
EXP. 3960/18.- Imposició de sanció a interessada amb nif 18200793L per infracció a l'ordenança municipal que regula els animals de companyia en llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses. Sanitat
EXP. 2830/18.- Imposició de sanció al interessat amb nif: 20858202P per infracció de l'ordenança municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses Sanitat
EXP. 4339/18.- Imposició de sanció al interessat amb nif: 20755246T per infracció a la ordenança municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses Sanitat
EXP. 951/18.- Imposició de sanció a la interessada amb nif: 24472676D per infracció de l'ordenança municipal sobre la regulació dels animals de companyia en llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses Sanitat
EXP. 7588/2018 REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA. Igualtat
EXP. 6554/18.- Incoar expedient sancionador a la interessada amb NIF: 20853710R pels fets següents: “No censar e inscriure els 2 gossos de raça perillosa en el registre, constituït a aquest efecte per l’Ajuntament d’Alzira” Sanitat
EXP. 6519/18.- Incoar expedient sancionador al interessat amb NIF: 20858202P pels fets següents: “tindre una quadra amb un cavall. Lloc dels fets: carrer camí Constant” Sanitat
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal municipal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per al’exercici 2019 Gestió tributària
Aprovació inicial de la modificació puntual de la «Ordenança Municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs públics i privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses Sanitat
Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament d'Alzira per a l'exercici 2019 Alcaldia
EXP. 6449/18.- Denúncia de la policia local per infracció a l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
EXP. 2706/18.- Imposició de sanció a l'interessat amb nif 20843871-y, per infracció de l'ordenança municipal d'animals de companyia Sanitat
no_title no_author no_subject

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira