logo-ajuntament-alzira-529x90

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Buscador Perfil Contractant

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DE L'EDICIÓ DEL LLIBRE "CUENTOS DE LA ISLA"

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2010, ha aprovat l'adjudicació a PROYECTOS EDITORIALES Y LOGÍSTICOS S.L, CIF B-97555486, amb domicili en carrer Doctor José González, 99, d’Alzira, del contracte del servici d’edició del llibre Cuentos de la isla/Contes de l’illa, pel preu de 46.800€ més IVA, en els termes que es preveuen en el plec de condicions i en l'oferta presentada.

La formalització del contracte haurà d'efectuar-se dins dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació del citat acord per l'adjudicatari, d'acord amb el que disposa l'article 140.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Cosa que es fa pública, d'acord amb el que disposen els articles 42.2 i 135.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Alzira, 2 de desembre de 2010

L’ALCALDESSA, P.D.,

Carlos Correal Rosell
 


Descargar documento Acord de la Junta de Govern Local de 1/12/2010

Descargar documento Anunci adjudicació

Descargar documento Anunci de formalizació del contracte

Tornar al principi

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

Ajuntament d'Alzira