logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Tresoreria

Constituïxen la tresoreria de l'Ajuntament d'Alzira tots els recursos financers, siguen diners, valors o crèdits, de l'entitat local, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries.

Les disponibilitats de la tresoreria i les seues variacions queden subjectes a intervenció i al règim de la comptabilitat pública.

Funcions
Caixa i comptes bancaris
Mitjans d'ingrés i de pagament
Gestió de la tresoreria
LegislacióFuncions

Són funcions encomanades a la tresoreria de les entitats locals:
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions
b) Servir al principi d'unitat de caixa, per mitjà de la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries
c) Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions
d) Respondre dels avals contrets
e) Realitzar les altres que es deriven o relacionen amb les anteriorment numerades

Caixa i comptes bancaris

L'Ajuntament d'Alzira té concertats els serveis financers de la seua tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi, per mitjà de l'obertura dels següents tipus de comptes:
a) Comptes operatius d'ingressos i pagaments
b) Comptes restringits de recaptació
c) Comptes restringits de pagaments
d) Comptes financers de col·locació d'excedents de tresoreria

Així mateix pot autoritzar l'existència de caixes d'efectiu, per als fons de les operacions diàries, les quals estaran subjectes a les limitacions que reglamentàriament s'establisquen.

Mitjans d'ingrés i de pagament

L'Ajuntament d'Alzira vaig poder dictar regles especials per a l'ingrés del producte de la recaptació dels recursos que podran realitzar-se en les caixes d'efectiu o en les entitats de crèdit col·laboradores per mitjà d'efectiu, transferències, xecs o qualsevol altre mig o document de pagament, siguen o no bancaris, que s'establisquen.

Així mateix podrà pagar les seues obligacions per qualsevol dels mitjans a què es referix el paràgraf anterior.

Gestió de la tresoreria

L'Ajuntament d'Alzira pot concertar, amb qualsevol entitat financera, operacions de tresoreria per a cobrir dèficit temporals de liquiditat derivats de les diferències de venciments dels seus pagaments i ingressos.

Igualment, pot rendibilitzar els seus excedents temporals de tresoreria per mitjà d'inversions que reunisquen les condicions de liquiditat i seguretat.

Legislació

  1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
  4. Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
  5. Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
  6. Orde EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
  7. Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira