logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Guals

 

Taxa de guals, reserva d'estacionament i càrrega i descàrrega de mercaderies

L'Ajuntament d'Alzira ha establit la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Fet imposable
Subjecte passiu
Meritació
Quantia


 

Fet imposable

 

Constituïx el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial que té lloc per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, especificat en les tarifes contingudes en l'article 4 d'esta Ordenança.

 

No es realitza el fet imposable de la taxa quan siga necessari reservar, ja siga per mitjà de placa de gual o senyalització en la calçada, l'espai de davant de la porta d'entrada a sa casa per una persona en cadira de rodes o element assimilable. Es considera que és necessària la reserva quan les dimensions de la vorera no permeten el pas d'una cadira de rodes.

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 35 de la Llei General Tributària, que sol·liciten, utilitzen o s'aprofiten de l'ocupació de la via pública.

Tindran la condició de substitut del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donen accés les susdites entrades de vehicles, als quals podran repercutir, si procedix, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Meritació

La taxa es merita en el moment de sol·licitar la llicència o el primer dia del període impositiu. Les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos d'alta per sol·licitud de l'aprofitament, el dia de començament d'este no coincidisca amb l'any natural, en el supòsit del qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'aprofitament.

Quantia

Les tarifes de la taxa seran les següents:

Entrada de vehicles per la vorera en garatges o locals d'ús individual, particular o privat, fins a tres metres lineals:

A l'any 93,00 €
Per cada metre lineal o fracció de més 31,00 €

Les persones amb minusvalideses físiques, que necessiten tindre lliure l'entrada a la vivenda per anar amb cadira de rodes, gaudiran d'una bonificació del 50%.

Ídem en garatges d'ús exclusiu de comunitats de propietaris del propi edifici, fins a tres metres lineals:

A l'any 212,00 €
Per cada metre lineal o fracció de més 70,00 €


A partir de 10 places, la tarifa que corresponga s'incrementarà en 14,00 € anuals per cada plaça de més.

Ídem en garatges públics, fins a 3 metres lineals:

A l'any 420,00 €
Per cada metre lineal o fracció de més 140,00 €

A partir de 15 places, esta tarifa s'incrementarà en 22,00 € anuals per cada plaça de més.

Ídem en tallers, establiments comercials (incloses les gasolineres) i industrials:

Finsa a tres metres lineals, a l'any 267,00 €
Per cada metre lineal o fracció de més 89,00 €

     
Els titulars de l'aprofitament que realitzen activitats empresarials classificades en la secció 1a de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, quan el nombre d'empleats afectes l'activitat que es tracte no excedisca de tres, inclòs el titular, gaudiran d'una reducció en la tarifa del 50 per cent.

Les tarifes anteriors, aplicada en el seu cas la reducció contemplada en el paràgraf anterior, es reduiran el 50 per cent quan el gual estiga situat en qualsevol dels polígons industrials del terme municipal.

Les tarifes anteriors s'incrementaran en un 10 per cent quant la vorera estiga biselat, i d'existir gual -depressió de la vorera- el 20 per cent. En cas de renúncia a l'entrada de vehicles, es deurà reposar la vorera i la vorera a la seua forma original.

Reserves d'estacionament en la calçada, per cada metre lineal i hora, o fracció, a l'any:

Per a línies de viatgers i altres usos industrials o comercials           7,50 €

Per a altres usos o destins diferents dels anteriors                          6,00 €

Les anteriors reserves s'entenen per als dies laborables. Si es tracta de tots els dies (dies naturals), les anteriors tarifes s'incrementaran en un 10 per cent.

Si la reserva es realitza en horari discontinu s'aplicarà un increment del 10 per cent en la tarifa.

Reserves per a espais per a usos diversos, provocats per necessitats ocasionals, per dia i per metre lineal o quadrat, segons la naturalesa de l’aprofitament1,00 €

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira