logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Plusvàlua

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturaleza urbana és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten dits terrenys i es pose de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys.

Supòsits de no sujecció
Exempcions
Subjectes passius
Base imposable
Meritació
Gestió tributària de l'impost
Quota tributària
Bonificacions
 


 
Supòsits de no subjecció

No està subjecte a este impost l'increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, està subjecte l'increment de valor que experimenten els terrenys que hagen de tindre la consideració d'urbans, a efectes de tal Impost sobre béns immobles, amb independència que estiguen o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró d'aquell. Als efectes d'este impost, estarà així mateix subjecte a este l'increment de valor que experimenten els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l'Impost sobre béns immobles.

No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que a favor seu i en recompensa d'elles es verifiquen i transmissions que es facen als cònjuges en recompensa dels seus havers comuns.

No estan subjectes a l'Impost les transmissions de terrenys que es realitzen amb ocasió de:
a) Les operacions societàries de fusió, escissió i aportacions no dineràries recollides en la Llei 25/2006, de 17 de juliol del 2006, de l'Impost sobre societats, en quant es complisquen els requisits allí establits.
b) Els d'adjudicació de pisos o locals verificats per les cooperatives de vivendes a favor dels seus socis cooperativistes.
c) Les dissolucions de comunitat, quan les mateixes es realitzen en proporció als seus drets i no es produïsquen excessos abonats en metàl·lic.

Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga quin siga el règim econòmic matrimonial.

Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga quin siga el règim econòmic matrimonial.

No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagen transferit, d'acord amb el que establix l'article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'establix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius.

No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entitats participades directament o indirectament per la dita societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o per les entitats constituïdes per esta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, que es referix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

No es meritarà l'imposat per les aportacions o transmissions que es produïsquen entre els esmentats fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als fons.

Exempcions

Estaran exempts d'este impost els increments de valor que es manifesten com a conseqüència dels actes següents:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a Conjunt Històric-Artístic, o hagen sigut declarats individualment d'interés cultural, segons el que establix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acrediten que han realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en dits immobles. A estos efectes, l'ordenança fiscal establirà els aspectes substantius i formals de l'exempció.
c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en recompensa de la vivenda habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaiga sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitze l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de la vivenda en què concórreguen els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
 
No resultarà d'aplicació esta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seua unitat familiar dispose d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de la vivenda.
 
A estos efectes, es considerarà vivenda habitual aquella en què haja figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si tal termini fóra inferior als dos anys.
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A estos efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent davant de l'Administració tributària municipal.

Així mateix, estaran exempts d'este impost els corresponents increments de valor quan l'obligació de satisfer aquell recaiga sobre les següents persones o entitats:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les que pertanga el municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les dites entitats locals.
b) El municipi de la imposició i la resta d'entitats locals integrades o en les que s'integre tal municipi, així com les seues respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat.
c) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a estes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats en favor de les quals s'haja reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.

Subjectes passius

És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que adquirisca el terreny o en favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que transmeta el terreny, o que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

En els supòsits a què es referix el paràgraf b) de l'apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, quan el contribuent siga una persona física no resident a Espanya.

En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en recompensa de la seua vivenda prevista en l'apartat 3 de l'Annex de la dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquirisca l'immoble, sense que el substitut puga exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.

Base imposable

La base imposable d'este impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys, lloc de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys.

A efectes de la determinació de la base imposable, haurà de tindre's en compte el valor del terreny en el moment de la meritació i el percentatge que corresponga en funció del que preveu l'ordenança fiscal.

Meritació

L'impost es merita:

a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.

Gestió tributària de l'impost

Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant de l'ajuntament corresponent la declaració que determine l'ordenança respectiva, contenint els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la liquidació procedent.

La dita declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, a comptar de la data en què es produïsca la meritació de l'impost:

a) Quan es tracte d'actes inter vius, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

A la declaració s'acompanyarà el document en què consten els actes o contractes que originen la imposició.

Quota tributària

La quota d'este impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 20%.

Bonificacions

Disfrutaran d'una bonificació de fins el 99% les quotes que es meriten en les transmissions que es realitzen amb ocasió de les operacions de fusió o escissió d'empreses a què es referix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, sempre que així ho acorde l'Ajuntament.

Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la referida bonificació van ser alienats dins dels quatre anys següents a la data de la fusió o escissió, l'import d'esta bonificació, açò sense perjuí del pagament de l'impost que corresponga per la mencionada alienació.

Esta obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a conseqüència de l'operació de fusió o escissió.

En les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptadores, tindran una bonificació del 50% de la quota integra de l'impost.

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira