logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

homeloginsitemap

economia bonificacions fiscals economia pagament de tributs economia calendari del contribuent economia domiciliacio de rebuts economia portal del proveïdor economia ordenances fiscals economia informacio cadastral economia tràmits economia subhastes executives economia pressupost municipalAquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Vehicles

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siguen quines siguen la seua classe i categoria.

Es considera vehicle apte per a la circulació el que haguera sigut matriculat en els registres públics corresponents i mentres no haja causat baixa en estos. Als efectes d'este impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

Supòsits de no subjecció
Exempcions
Subjectes passius
Bonificacions
Meritació
Quota tributària
 


 

Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a este impost:

a) Els vehicles que havent sigut donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment amb ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'esta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no siga superior a 750 quilograms.
 
Exempcions
 
Estaran exempts de l'impost:
 
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derive d'allò que s'ha disposat en tractats o convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix l'apartat A de l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Esta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen les dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament. En conseqüència, la sol·licitud de nova exempció per a un altre vehicle serà denegada en tant l'anterior tinga vigència. En els casos de renúncia a l'anterior exempció, transferència o baixa definitiva d'este, l'exempció per al nou vehicle, en cas de ser concedida, produirà efecte a partir de l'exercici següent.

A efectes del que es disposa en este paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. (Certificació de grau de minusvalidesa expedit per la Conselleria de Benestar Social).

Es considerarà que hi ha ús exclusiu només quan el vehicle circule en tot moment amb el titular a bord, siga com a conductor o com a passatger, segons els casos, acreditant tal requisit per mitjà d'aportació de la pòlissa d'assegurança del vehicle, no havent de figurar un altre titular no minusvàlid autoritzat per a la seua conducció, excepte en el supòsit de disminuïts físics, psíquics o invidents que no poden accedir al permís de conduir, en el que haurà de figurar la persona autoritzada per a conduir el vehicle.

f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d'Inspecció Agrícola.

Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen els paràgrafs e) i g) de l'apartat anterior, els interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les característiques del vehicle, la seua matrícula i la causa del benefici. Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'expedirà un document que acredite la seua concessió.

L'interessat haurà d'aportar el certificat de la minusvalidesa emés per l'òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant de l'ajuntament de la imposició, en els termes que este establisca en la corresponent ordenança fiscal.

Subjectes passius

Són subjectes passius d'este impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, al nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació.

Bonificacions

Els vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de fabricació, disfrutaran, si procedix, de les bonificacions següents:
- Antiguitat major de 25 anys i menor de 50 anys: 50%
- Antiguitat de 50 anys o més: 100%

En funció del carburant que consumisca el vehicle, disfrutaran de les bonificacions següents:
- 75% els vehicles amb motor exclusivament elèctric, o amb consum de gas amb carburant, o amb consum de biocombustibles reciclats o reutilitzats.
- 50% els vehicles híbrids que consumisquen derivats del petroli junt amb motor elèctric.
- 30% els vehicles amb consum de biocombustibles no reciclats o reutilitzats.

Meritació

El període impositiu coincidix amb l'any natural, a excepció de la primera adquisició dels vehicles. En este cas el període impositiu començarà el dia que es produïsca la susdita adquisició.

L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa del vehicle.

Quota tributària

L'Impost s'exigirà d'acord amb el següent quadro de tarifes:

El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Referència i classe de vehicle

Coeficient tarifes (€)

     

1) Turismes: (*)

   

De menys de 8 cavalls fiscals

1.6472

20,80

De 8 a 11,99 cavalls fiscals

1.7222

58,70

De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

1.9771

142,23

De més de 16 cavalls fins a 19,99 cavalls fiscals

2.0000

179,22

De més de 20 cavalls fiscals

2.0000

224,00

     

2) Autobusos:

   

De menys de 21 places

1.4747

122,85

De 21 a 50 places

1.4747

174,98

De més de 50 places

1.4747

218,72

     

3) Camions:

   

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

1.4747

62,35

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

1.4747

122,84

De 3.000 a 9.999 quilograms de càrrega útil

1.4747

174,96

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

1.4747

218,70

     

4) Tractors:

   

De menys de 16 cavalls fiscals

1.4747

26,06

De 16 a 25 cavalls fiscals

1.4747

40,95

De més de 25 cavalls fiscals

1.4747

122,84

     

5) Remolcs i semiremolcs arrrossegats

per vehicles de tracció mecànica i altres vehicles:

   

Fins a 750 quilograms de càrrega útil

0

0

Fins a 999 quilograms de càrrega útil

1.4747

26,06

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

1.4747

40,95

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

1.4747

122,84

     

6) Motocicletes:

   

Fins a 125 cc

2.000

8,84

De més de 125 fins a 250 cc

2.000

15,14

De més de 250 fins a 500 cc

2.000

30,30

De més de 500 fins a 1.000 cc

2.000

60,58

De més de 1.000 cc

2.000

121,16

     

7) Ciclomotors:

2.000

8,84

(*) La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establerta d'acord amb allò disposat en l'article 260 del Codi de Circulació, segons estableix l'apartat 3 a) de l'article 1 del Reial Decret 1567/1989, de 22 de desembre.

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira