Leticia Piquer Ortiz (19-23) Béns i Activitats

Titular del càrrec      Leticia Piquer Ortiz

I. Actiu

1. Béns mobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat) (50%)

50.650,15 €

2. Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat)

2.009,08 €

3. Total

52.659,23 €

II. Pasiu

Crèdits, préstecs, deutes, etc. (50%)

100.000,00 €

III. Activitats

21.447,22 €