Miguel Vidal Llopis (19-23) Béns i Activitats

Titular del càrrec      Miguel Vidal Llopis

I. Actiu

1. Béns mobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat) (50% i 25%)

117. 000,00€

2. Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat)

131.500,00 €

3. Total

248.500,00 €

II. Pasiu

Crèdits, préstecs, deutes, etc.(50% i 25%)

78.500,00 €

III. Activitats

28.818,39 €