Ricardo Belda Valiente (19-23) Béns i Activitats

Titular del càrrec      Vicente Ricardo Belda Valiente

I. Actiu

1. Béns mobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat) (Vivenda 50%)

160.711,50 €

2. Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat)

367.254,00 €

3. Total

527.965,50 €

II. Pasiu

Crèdits, préstecs, deutes, etc.

0,00 €

III. Activitats

0,00 €