Sara Garés Ull (19-23) Béns i Activitats

Titular del càrrec      Sara Garés Ull

I. Actiu

1. Béns mobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat)

160.066,23 €

2. Valor total d’altres béns (segons percentatge de titularitat)

7.400,00 €

3. Total

167.466,23 €

II. Pasiu

Crèdits, préstecs, deutes, etc.

30.000,00 €

III. Activitats

20.818,92 €