La Conselleria d’Hisenda i Administració Pública avala l’operació de crèdit de l’Hort de Redal en complir-se tots els requisits exigits per la legislació vigent

L’Ajuntament d’Alzira ha rebut per registre d’entrada un escrit de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, en el qual s’avala l’operació de crèdit de l’Ajuntament d’Alzira per al pagament del deute generat per l’expropiació dels terrenys de la finca coneguda com l’Hort de Redal i inclosa en el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici de 2015.

El Consistori va remetre a la Direcció General de Pressupostos l’expedient en què es comunicava la concertació d’esta operació de crèdit, per import de 7.766.742 euros, i ara la Conselleria avala la legalitat d’esta operació, als efectes previstos en els articles 48 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

La susdita operació, d’acord amb la documentació remesa, entre la qual s’inclou el corresponent informe de la Intervenció, complix amb tots els requisits exigits en eixe moment per la legislació vigent i s’ajusta, en concret, als límits establits a este efecte per l’article 14.2 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, modificat pel Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 desembre.

El regidor d’Economia i Hisenda, Enrique Lahuerta, ha destacat: “L’informe remés per la Conselleria avala el treball realitzat per l’Ajuntament i pels seus tècnics municipals, que havia sigut qüestionat per alguns membres de l’oposició. Ens dóna la raó quant a la legalitat d’esta operació de crèdit, i manifesta el bon treball realitzat tant per l’equip de govern com per l’equip d’Intervenció”.