Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració amb el Comité Local de Creu Roja Espanyola

L’Ajuntament d’Alzira té subscrit un conveni de col·laboració amb el Comité Local de Creu Roja Espanyola a Alzira de data 11 de març de 2014, en virtut del qual la Creu Roja Espanyola a Alzira es compromet a col·laborar en la cobertura preventiva dels actes organizats per l’Ajuntament d’Alzira, amb els mitjans materials i humans necessaris amb vista a la correcta presentació dels servicis que se sol·liciten.

La Creu Roja Espanyola és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interés p’úblic. Esta configurada legalment per a auxiliar i col·laborar amb les administracions públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per elles.

Entre les finalitats estatutàries de Creu Roja Espanyola figura la promoció i col·laboració d’accions de benestar social de servicis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o persones amb dificultats per a la seua integració social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i epidèmies, la cooperació en programes de prevenció sanitària en accions de tipus assistencial i reparador en el camp de la salut, i en general, l’exercici d’una altra funció social i humanitàries compatible amb l’esperir de la institució. Tot això d’acord amb els principis d’humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat.

*Conveni de col·laboració de data 11 de març de 2014.
* Servicis preventius prestats l’any 2015. * Conveni de col·laboració de data 14 de novembre de 2018.

 

 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i l’associació protectora d’animals LACUA.

Els gats formen part de la fauna urbana, i són considerats com a animals domèstics o de companyia. D’altra banda, la presència en espais urbans de gats en llibertat o semillibertat formant colònies és una realitat de la qual no ens podem abstraure.

L’existència d’estes colònies pot comportar una sèrie de problemes tant per als animals com per al ciutadà/ana, que necessiten les solucions que garantisquen el compliment de la legislació existent en matèria de benestar animal.

Els protocols d’actuació basats en captura, esterilització i solta (CES) es revelen com el mètode més segur per a garantir el control de les colònies felines situades en el nucli urbà alhora de garantix el benestar animal ,i és l’únic que ha demostrar la seua eficàcia en el control de les colònies de gats del carrer.

L’Associació Protectora d’Animals LACUA té com a fi d’interés general la defensa dels animals i, en particular, la defensa dels gats, i per al compliment d’estos fins ha subscrit este conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira. l’Ajuntament d’Alzira és sensible amb la situació en què es tobren les colònies felines del nucli urbà i de les incomoditats i/o molèsties que estes ocasionen als veïns/es, i per este motio promou accions que permeten garantir el benestar animal alhora que es minimitzen les molèsties dels veïns/es.

 

*Pla Colonial Felí de Alzira.

* Conveni de col·laboraciò entre l’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Protectora d’Animals LACUA.