Planejament

Planeamiento

La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que a Alzira està constituït pel Pla general d’ordenació urbana de 2002 i per modificacions puntuals del mateix, en aquells àmbits en què el transcurs de el temps ha requerit una nova i actual planificació adequada a les necessitats de la societat. També consta en els plans parcials i de reforma interior que el desenvolupen detalladament.