Subastas ejecutivas

De conformitat amb l’article 101 del R.D 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació,  es disposa la venda mitjançant subhasta pública a través del portal  de subhastes de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat ( https://subastas.boe.es ) dels següents béns immobles :

FINCA: URBANA, en ALZIRA, solar en Calle Albornoz N.º 28. Tiene una cabida de 189,2 m², con referencia catastral 1169119YJ2316N0001KQ, e inscrita en el tomo 2456, libro 1005, folio 157, finca n.º 27519 del Registro de la Propiedad de Alzira.

Fecha comienzo : 13-05-2022 18:00:00
Fecha prevista de conclusión: 02-06-2022 18:00:00