Patrimonio Natural

Fauna

La diversitat faunística del Paratge s’ha vist incrementada en els últims anys, a l’augmentar la densitat de vegetació en les més de 750 hectàrees de superfície que posseïx l’espai natural.

Entre les espècies de major significació tenim el Brúfol (Bubo bubo), l’Àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus) o el falcó peregrí (Falco peregrinus) , així com la serp blanca (Elaphe scalaris) o la serp verda (Malpolon monspessulanus) .

Menció a banda mereixen els amfibis, com són el gripau comú (Bufo bufo) , tòtil (Alytes obstetricans) , gripau cavador (Pelobates cultripes), i la granota verda (Rana perezi) , que es beneficien dels diferents naixements d’aigua que es donen en este Espai (Font de La Murta, Font de la Teula, Font del Garofer i Font del Barber) .

Assenyalar a més, l’existència d’un assetjat de cervos en les proximitats de l’àrea recreativa de La Casella, amb una població de 6 exemplars, que sempre criden l’atenció als més xicotets.

Flora y vegetación

El Paratge Natural Municipal de La Murta i la Casella forma part de l’àmbit del LIC ‘Serra de Corbera’ i aporta a este els seus elevats valors naturals, que se centren principalment en la diversitat botànica, ja que arriben a prop de 1000 les espècies fanerògames que han sigut descrites en el seu àmbit.

D’entre totes elles, destaquen els matolls arborescents de llorer (Laurus nobilis) , d’única presència en tota la Comunitat Valenciana, i que vénen acompanyats d’altres espècies també singulars en este paratge com són l’alborç (Arbutus unedo) , el fleix (Fraxinus ornus) i la murta (Myrtus communis).

Altres formacions d’elevat interés ecològic que consoliden aquesta diversitat són els carrascars termòfils, amb presència de Quercus ilex rotundifolia, Phillyrea angustifolia i Crataegus monogyna.

El caràcter humit i relicte d’estes valls permet a més l’existència d’espècies tan significatives com Ruscus aculeatus, Ulmus minor o Asplenium onopteris. Esta breu relació no pot tancar-se sense arreplegar l’existència de Verbascum fontqueri, inclosa en el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada.