Control intern

Control intern

L’interventor de cada entitat local, com a òrgan de control, haurà d’elaborar anualment l’informe resum a què es referix l’article 37 del RD 424/2017. Este informe respon a l’objectiu de proporcionar una valoració global de la gestió economico-financera de l’entitat local deduïda de totes les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici anterior, tant en la seua funció interventora com en la de control financer permanent i auditoria pública. En ell s’inclouran les actuacions que l’interventor considere més significatives, posant de manifest les debilitats, deficiències o incompliments que hagen de ser corregits a través de l’elaboració i formalització per l’alcalde d’un Pla d’Acció.

En este informe s’exposen aquelles actuacions de control realitzades i comunicades als òrgans de gestió controlats, per la qual cosa no està subjecte a procediment contradictori.

En la determinació dels assumptes a incloure i en l’estructura de l’informe s’ha tingut en compte la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

D’este informe, que s’elaborarà anualment, haurà de donar-se compte al Ple, a través de l’alcalde, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i haurà d’unir-se a l’expedient del Compte general.

El control intern i l’informe resum, del que forma part, està regulat per la següent normativa:

•    Reial Decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (d’ara en avant, TRLRHL). •    Reial Decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (d’ara en avant, RD 424/17). •    Les normes reguladores que haja aprovat l’Ajuntament en desplegament de les anteriors disposicions; en el nostre cas està la Instrucció de Fiscalització Prèvia Limitada de Gastos i Ingressos i la seua posterior Fiscalització Plena per tècniques de mostreig i auditoria, que va aprovar el Ple en sessió del 30.10.2019. •    Les normes de control financer i auditoria pública del sector públic estatal, d’elles destacar, als efectes d’este informe resum, la Resolució de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat de data 2.4.2020, per la qual es dicten instruccions a què hauran d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum •    Les circulars, instruccions i, en particular, els Plans Anuals de Control Financer Permanent que adopte l’interventor municipal. •    Este informe no està subjecte a procediment contradictori, perquè totes les actuacions realitzades i que es descriuran a continuació així com les conclusions que del mateix s’obtinguen, han sigut comunicades als òrgans gestors corresponents. •    Donada la novetat d’este règim de control intern en els ens locals, el reglament dels quals es va aprovar amb el RD 424/17 i va entrar en vigor en juliol de 2018, crec convenient donar una xicoteta explicació del mateix per al seu millor enteniment. El control intern s’ha dividit en dos modalitats:

a) La funció interventora, que és una fiscalització prèvia i que s’ha de fer de forma prèvia a l’adopció dels acords o resolucions municipals, i té un caràcter de control de legalitat i de compliment d’uns requisits bàsics mínims que va establir el Ple de l’Ajuntament basant-se en uns criteris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

b) El control financer permanent, que incorpora importants novetats a causa de l’inexistent desenrotllament sobre esta matèria en l’àmbit local, té per objecte verificar a posteriori el funcionament dels servicis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer, per a comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regixen i, en general, que la seua gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprén les modalitats de control permanent i d’auditoria pública, incloent-hi, en ambdós, el control d’eficàcia referit en l’article 213 del TRLRHL. El control financer permanent es dividix, d’una part, en planificat, el qual començarà a aplicar-se enguany amb l’elaboració i adopció per l’interventor del Pla Anual de Control Financer per a activitats exercides en 2020 i l’execució del qual serà l’any 2021 i, d’una altra part, el no planificat, que són els informes realitzats per l’interventor basant-se en disposicions legals, les quals determinen el seu objecte, requisits i termini d’emissió.

Així doncs, el fi últim del control intern és millorar la gestió dels servicis públics municipals des d’un punt de vista economico-financer, pressupostari, administratiu, d’eficàcia i eficiència, transparència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, entre altres.