Liquidació 2018

El pressupost de cada exercici es liquidarà pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent. Quedaran a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seues respectives contraccions. Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant, d’acord amb el que reglamentariament s’establisca, els drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació. Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de l’exercici següent. L’aprovació de la liquidació del pressupost corresponal president de l’entitat local, previ informe de la Intervenció.
Estat liquidació 2018
Ingressos Gastos
Capitols Aplicacions Capitols Àrees de gasto Aplicacions
Romanent de tresoreria
Resultat pressupostari
Decreto 484/2019 – Aprovació liquidació
Informe estabilitat, càlcul estalvi net i regla del gasto
Informe auditoria facturació