Liquidació

El pressupost de cada exercici es liquidarà en quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent. Quedaran a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les respectives contraccions.

Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria deurà realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant, d’acord amb allò que reglamentariament s’establisca, els drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació.

Les entitats locals deuran confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del primer dia de març de l’exercici següent.

L’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent al president de l’entitat local, previ informe de la Intervenció.

Històric liquidacions: