Assemblea Ciutadana

L’Assemblea Ciutadana es troba regulada en el Títol Onzé de la Carta de Participació Ciutadana.

Amb una periodicitat mensual se celebrarà una assemblea ciutadana en el Saló de Plens municipal, a la qual podrà assistir qualsevol persona, siga veí del municipi o no, per al tractament i debat dels assumptes d’interés per a la comunitat local. L’Alcalde o la persona en qui delegue presidirà i dirigirà estes sessions, que comptaran amb la presència de tots els grups polítics municipals, a fi que la ciutadania puga interpel·lar-los, formulant les preguntes, precs, queixes i suggeriments que siguen necessaris en l’exercici dels seus drets de control democràtic i de l’acció de govern.

Les sessions de les assemblees ciutadanes se celebraran els mateixos dies que les sessions dels plens ordinaris, amb una hora d’avanç sobre l’hora d’inici dels referits plens, i sense perjuí de l’apartat corresponent de precs i preguntes present en estes últimes sessions, en el qual es plantejaran preferiblement els dubtes referits als assumptes de l’orde del dia de la mateixa sessió plenària.

Les sessions de les assemblees ciutadanes es gravaran per mitjà del sistema municipal de videoacta, per a la seua publicitat i caràcter fefaent.

L’assemblea ciutadana corresponent al mes de desembre tindrà el caràcter d’”Assemblea per al debat sobre l’Estat del Municipi”, i es podrà establir per a esta una duració major que la prevista en l’article anterior, així com la celebració en dia diferent del Ple ordinari.

En les assemblees ciutadanes previstes en els articles anteriors tindran preferència els precs i preguntes plantejats prèviament per escrit, a través de la bústia asamblea.ciudadana@alzira.es, per a la qual cosa serà necessari identificar-se amb nom, cognoms, número de DNI i, si és el cas, associació o col·lectiu a què representa.

L’Ajuntament d’Alzira podrà substituir l’anterior sistema per un altre, també electrònic, que permeta la identificació de la persona per mitjà de sistemes de clau o semblants de fàcil accés.

Les persones que presenten preguntes per escrit podran estar presents, o no, en l’Assemblea. En el segon cas eixes preguntes es llegiran en veu alta per part del president, en últim lloc, que les contestarà, si és el cas, ell mateix o la persona responsable per raó de la matèria.

Les preguntes presentades per escrit que no siguen formulades i/o contestades per raons de temps o d’una major necessitat d’estudi dins de la sessió de l’Assemblea, seran contestades per escrit, preferiblement de forma electrònica, a la persona que les haguera plantejat en el termini màxim de 15 dies a partir de la celebració de l’Assemblea per a la qual van ser formulades.