Membres de Mesa Elecciones Generals 2019

Sorteig realitzat en sessió plenària.

NOTA: No s’inclouen les excuses presentades en JUNTA ELECTORAL de ZONA.

Si vosté ha sigut seleccionat com a membre de mesa electoral, haurà d’estar en disposició de la credencial que l’acredita com a membre de mesa, la qual li será notificada en el seu domicili, o bé pot recollir-la vosté mateix en la Clau, en horari d’atenció al públic.

Per a comprovar si ha sigut seleccionat com a membre de mesa electoral, haurà d’introduir la data de naixement i el NIF amb lletra en majúscula.

Exemple: 12345678A

Les meses electorals formen part de l’Administració Electoral, junt amb les juntes electorals.

A la Mesa Electoral li correspon presidir l’acte de la votació, controlar el desenrotllament d’esta i realitzar el recompte i l’escrutini.

La Mesa Electoral està integrada per un president o presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la Mesa Electoral és competència de cada Ajuntament, i es trien pel Ple municipal per mitjà de sorteig públic, utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l’atzar. No hi ha objecció per tal que el referit sorteig puga realitzar-se davant de la Junta de Govern Local, en el cas que el Ple de l’Ajuntament haja delegat en esta eixa competència, sempre que es duga a terme en una sessió pública.

Este sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la secció que tinguen menys de 70 anys i sàpien llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d’edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran exclosos els que arriben a la majoria d’edat en el termini comprés entre la formació de les llistes d’electors i la votació.

El president o presidenta haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la Mesa Electoral (dos per cada un dels vocals, i uns altres dos suplents per al president o presidenta de la Mesa).

Per a les eleccions del 10 de novembre de 2019, els sortejos es realitzen entre els dies 15 i 23 d’octubre de 2019.

Als designats pel Ple municipal se’ls notifica la seua condició de membres de la Mesa durant els tres dies següents al sorteig, encara que si es produïx més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Junt amb la notificació, els serà proporcionat un Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals.

La designació com a membre de Mesa per a un procés electoral no suposa la continuïtat de la designació per al següent, encara que res impedix que, en virtut del sorteig, es puga ser designat membre de Mesa Electoral en processos consecutius.

Els càrrecs de membres de Mesa són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents.

En les eleccions del 10 de novembre de 2019, els designats disposaran de set dies des de la notificació per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedisca acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagen sigut nomenades poden renunciar en el termini de set dies a partir de la comunicació de la notificació.

La Junta Electoral de Zona resol les al·legacions en el termini de cinc dies. Contra esta resolució de la Junta Electoral de Zona no pot interposar-se recurs en via administrativa electoral, sense perjuí de qualsevol recurs jurisdiccional que l’interessat estime pertinent (acords de la Junta Electoral Central de 20 d’abril, 19 de setembre i 3 de desembre de 2001). D’altra banda, l’article 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, arreplega que correspon conéixer als jutjats contenciosos administratius les impugnacions contra actes de les juntes electorals de zona.

Es contempla la possibilitat de rebre i enviar consultes i recursos per fax, sempre que, a més, s’envie la documentació original per correu o per qualsevol altre mitjà que permeta tindre constància de la recepció per l’interessat (Acord de la Junta Electoral Central de 9 de febrer de 2000).

La condició de membre d’una Mesa Electoral només es perd per excusa al·legada per la persona designada. Cap altra persona o institució podrà decidir el canvi d’esta condició.

Si posteriorment qualsevol dels designats no poguera acudir a exercir el seu càrrec de membre de Mesa, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral, i aportar les justificacions pertinents. Si la impossibilitat d’acudir es produïx després d’eixe termini, l’avís a la Junta Electoral de Zona haurà de realitzar-se de manera immediata i, en tot cas, abans de la constitució de la Mesa electoral (8:00 hores del dia de la votació). Els suplents també poden al·legar excuses que els impedisquen formar part de la Mesa.

El càrrec de membre de Mesa no pot ser exercit per qui es presente com a candidat, ni tan sols encara que ho faça en una altra circumscripció. Es considera causa justificada tindre la condició d’inelegible segons el que establix l’article 6 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

La persona designada per l’Administració per a rebre una còpia de l’acta d’escrutini, als efectes de facilitar informació provisional per als resultats electorals, no podrà compatibilitzar esta funció amb la de membre de Mesa.

El president o presidenta i els vocals de les meses electorals, així com els respectius suplents, que deixen de concórrer a exercir les seues funcions, les abandonen sense causa legítima o incomplisquen sense causa justificada les obligacions d’excusar-se o avís previ, incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

Ser membre d’una Mesa Electoral és un deure ineludible. Els càrrecs de membres de Mesa són obligatoris, i també ho són els càrrecs de suplents.

En les eleccions del 10 de novembre  de 2019, els designats disposaran de set dies des de la notificació per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedisca acceptar el càrrec. Les persones majors de 65 anys que hagen sigut nomenades poden renunciar en el termini de set dies a partir de la comunicació de la notificació.

Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals.

Instrucció 2/2014, d’11 de desembre, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, d’interpretació de l’article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals.

Instrucció 3/2016, de 14 de setembre, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, sobre interpretació de l’article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments  i excuses  justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals.

Instrucció 1/2018, de 14 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, sobre interpretació de l’article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de las meses electorals.

Model excusa davant de la Junta Electoral de Zona (L’adreça i telèfons de la Junta Electoral de Zona pot consultar-se ací)

Los designados miembros de Mesa para las elecciones del 10 de noviembre de 2019 deberán cumplir con sus obligaciones el día de la votación, con independencia de la jornada de trabajo del día anterior.

Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados miembros de Mesa tienen derecho a un permiso retribuido de la jornada completa durante el día de la votación, si es laborable. En todo caso tienen derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior.

Para facilitar el cumplimiento de los deberes de los miembros de Mesa, el turno de noche que comienza el día 10 de noviembre ha de computarse como jornada laboral del día electoral, y el derecho de reducción de 5 horas de la jornada de trabajo puede ejercerse en el turno de noche siguiente del trabajador, siempre y cuando este turno se inicie el día inmediatamente posterior al de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Los miembros de las Mesas electorales cobrarán una dieta de 65 €.

Si alguno de los suplentes tiene que desempeñar la función por ausencia del titular, tendrá derecho al permiso retribuido y a la reducción de jornada, así como a la dieta. No procederá la concesión de dichos derechos si el suplente no llega a ocupar su puesto en la Mesa electoral.

Amb independència de la seua condició individual (ja siga treballador, pensionista, desocupat…), la persona que siga designada per a exercir funcions com a membre (tant de titular com de suplent) d’una Mesa Electoral amb motiu de la celebració d’un procés electoral, està especialment protegida pel sistema de la Seguretat Social.

Estan protegides de tots els riscos que es deriven de la seua condició de membre, titular o suplent d’una Mesa Electoral, i tinguen relació directa amb l’exercici de les seues funcions, inclòs l’accident in itinere, i les lesions que pogueren patir tindran la consideració d’accident de treball.

Les prestacions a què es té dret són les següents:

  • Assistència sanitària.

  • Prestacions complementàries.

  • Prestacions econòmiques.

  • Serveis Socials.

En el cas de ser necessària l’assistència sanitària, el mateix afectat o, en el seu cas, els seus familiars o la resta de membres de la Mesa, comunicaran a la Delegació o Subdelegació del Govern, el més prompte possible, les dades següents:

  • Dades personals de la persona afectada.

  • Mesa en què exercia la condició de membre.

  • Accident i lloc en què es va produir.

  • Centre en què va ser atés.

La Direcció General de Política Interior, en comunicació amb els delegats i subdelegats del Govern, s’encarregarà de realitzar les gestions oportunes amb la Direcció General de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a fi que s’agilitze i es facilite la protecció a dispensar.

Quant a la resta de prestacions diferents de l’assistència sanitària (prestacions complementàries, prestacions econòmiques i Serveis Socials), també estes seran posades en coneixement de la Delegació o Subdelegació del Govern corresponent.

El president o presidenta, els vocals i els suplents es reunixen a les 8:00 h en el lloc fixat per a la votació.

Si el president o presidenta no hi ha acudit, el substituïx el seu primer suplent. En cas de fallar també este, el substituïx el segon suplent, i si este tampoc hi ha acudit, pren possessió com a president o presidenta el primer vocal, o el segon vocal, per este orde. De la mateixa manera, els vocals que no hi han acudit o que prenen possessió com a president o presidenta són substituïts pels seus suplents.

No pot constituir-se la Mesa sense la presència d’un president o presidenta i dos vocals. En cas que no puga constituir-se la Mesa, s’estendrà una declaració dels fets i s’enviarà per correu certificat a la Junta Electoral de Zona, a la qual ja abans s’haurà comunicat esta circumstància telegràficament o telefònicament.

La Junta, en eixe cas, designarà lliurement les persones que hauran de constituir la Mesa Electoral, i podrà inclús ordenar que forme part d’ella algun dels electors que es troben presents en el local.

Si, a pesar d’allò que s’ha indicat, no poguera constituir-se la Mesa una hora després de la legalment establida per al començament de la votació, es comunicarà a la Junta Electoral de Zona, que convocarà per a una nova votació en la Mesa dins dels dos dies següents.

Constituïda la Mesa i alçada la seua acta de constitució, no és procedent donar possessió al vocal que es presenta tard per a l’exercici de les seues funcions, i que ha sigut substituït pel suplent. Una vegada constituïda la Mesa Electoral, els suplents que no hagen hagut d’integrar-la queden exempts de qualsevol obligació respecte d’això.

El president o presidenta de la Mesa Electoral és l’autoritat en matèria d’orde públic dins del local electoral; té autoritat exclusiva per a conservar l’orde, assegurar la llibertat dels electors i mantindre l’observança de la llei.

A estos efectes, les forces de policia destinades a protegir els locals electorals prestaran a la Presidència de la Mesa, dins i fora d’ells, l’auxili que requerisca.

Ni en els locals electorals ni als voltants d’estos es podrà realitzar propaganda electoral de cap gènere. La Presidència de la Mesa prendrà a este respecte les mesures que estime convenients.

Constitución de la Mesa

8 DEL MATÍ – CONSTITUCIÓ DE LA MESA:

– Reunió de President/a, vocals i suplents.
– Comprovació dels elements necessaris per a la votació.
– Admissió dels Interventors de les candidatures.


Acta de constitución de la Mesa

8.30 DEL MATÍ – ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA:

– Extendre l’acta de constitució de la mesa electoral. (Vegeu model


Votación

9 DEL MATÍ – VOTACIÓ

– Obertura del local electoral.
– Votació.


Final de la votación

8 DE LA VESPRADA – FINAL DE LA VOTACIÓ:

– Anunci del final de la votació y tancament del local electoral.
– Votació dels electors presents en el local electoral.
 – Introducció en l’urna dels sobres del vot per correu.
 – Votació dels membres de la mesa i interventors.

ESCRUTINI

Orde de l’escrutini dels vots:

1. Extendre l’acta d’escrutini Congrés dels Diputats (Vegeu model Eleccions Congrés)

2. Extendre l’acta d’escrutini Senat. (Vegeu model Eleccions Senat)(Vegeu model Plantilla Escrutini Senat)

Extendre l’acta de sessió per a cadascun dels processos celebrats. (Vegeu model Eleccions Congrés) (Vegeu model Eleccions Senat)

PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL:

Numerar prèviament els sobres (SOBRE 1, SOBRE 2, SOBRE 3) i introduir en cadascun la següent documentació:

SOBRE 1 (Eleccions Congrés i Senat) (Vegeu model Sobre)

Original de l’Acta de constitució de la Mesa.
Original de l’Acta de sessió de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat i documents als quals esta faça referència.
Original Llista numerada de votants. (Vegeu model)
Paperetes de votació nul·les o que hagen sigut objecte de reclamació.
Llistes del cens electoral utilizadas.
Certificacions censals i/o sentències aportades, en el seu cas.
Credencials d’Interventors. (Vegeu model Interventor acreditat davant ESTA Mesa) (Vegeu model Interventor acreditado davant ALTRA Mesa)
Sol·licituds de reintegrament de gastos del vot por correu, si n’hi haguera.

SOBRE 2 (Eleccions Congrés i Senat)

Còpia de l’acta de constitució.
Còpia de les actes de sessió.
ENTREGAR SOBRES 1 I 2 EN EL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA

Rebuts sobres Congrés i Senat (Vegeu model Rebut Sobres)

ENTREGAR SOBRES 1 I 2 EN EL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 

SOBRE 3 (Eleccions Congrés i Senat)

Còpia del l’acta de constitució.
Còpia de les actas de sessió.
ENTREGAR EL SOBRE 3 A L’EMPLEAT O EMPLEADA DE CORREUS

Rebut sobres Congrés i Senat (Vegeu model Rebut Sobres)