Alzira modifica de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles

  • La motivació és fer front a la inflació que ha encarit els subministraments als quals l’Ajuntament ha de fer front, i mantindre l’equilibri pressupostari per garantir els serveis públics municipals i poder abordar inversions.
  • Es mantenen les bonificacions existents, no es modifica cap ordenança fiscal més i es mantenen congelades taxes i l’IBI de naturalesa rústica.

L’equip de govern ha proposat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles. La motivació és revisar els tipus de gravamen de l’IBI urbana per tal de mantindre l’equilibri pressupostari i fer front als costos derivats, principalment, de l’augment general dels preus, que ha encarit els subministraments als quals ha de fer front l’Ajuntament.

Tal com s’indica en la proposta, dins de la dinàmica inflacionista agreujada per la guerra Ucraïna, amb un increment de l’IPC 8,4 punts percentuals des de febrer de 2022 a agost de 2023, destaca l’impacte que sobre els pressupostos municipals està tenint la factura de la llum, amb un creixement de més d’1 milió de euros entre 2021 i 2023, o la revisió de contractes com el de recollida de fem i neteja urbana o el de manteniments de parcs i jardins, als quals es suma l’augment de les despeses de personal derivat de l’acord signat entre l’Administració i les organitzacions sindicals.

Tenint en compte aquesta situació, l’equip de govern considera necessària la modificació del tipus de gravamen de l’IBI urbana per a mantindre la sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament, ajustar la progressivitat impositiva, millorar els serveis públics municipals i poder abordar inversions necessàries, després de huit anys sense cap increment.

La proposta consisteix en la modificació dels tipus impositius de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, que quedaria en un 0,73% en el tipus general (actualment el 0,6762) i un 1,23% en el tipus diferencial (actualment 1,1748), el qual s’aplica al 10% dels immobles de major valor cadastral, exclosos els residencials.

Pel que fa als immobles de naturalesa rústica, es manté congelat el tipus de gravamen, tenint en compte a més que a l’exercici 2019 es va abaixar en 10 punts percentuals.

D’altra banda, es mantenen totes les bonificacions existents, i es proposa una modificació en les bonificacions a les famílies nombroses per a establir els intervals no en funció del deute tributari sinó en relació amb el valor cadastral, el qual no canvia si es modifica el tipus impositiu. El motiu és evitar lliscaments en els trams de bonificació i que cap família es veja perjudicada en la bonificació per raó dels canvis en el tipus impositiu. S’estableix l’escala següent en aquesta bonificació:

Valor Cadastral% Bonif.
Inferior a 101.020,4190%
Des de 101.020,42 fins 134.531,2050%
Des de 134.531,21 fins 168.530,0225%
Més de 168.530,0210%

La bonificació s’hauria de sol·licitar des de l’1 de gener fins a l’últim dia del període de cobrament en voluntària.

Finalment, també es proposen canvis puntuals en la definició del subjecte passiu i de les exempcions, per a harmonitzar la seua redacció amb la legislació actual o aprofitar les prestacions del programa de gestió tributària que s’està implementant.

Aquesta és l’única modificació dels tipus de gravamen o tarifes contemplades en les ordenances municipals reguladores dels diferents tributs i preus públics.

El regidor d’Hisenda, Andrés Gomis, ha manifestat que “ens trobem en una dinàmica inflacionista des de la pandèmia, agreujada per la guerra d’Ucraïna i que no sabem quina tendència tindrà amb el nou conflicte a l’Orient Mitjà. Aquesta situació afecta les famílies però també, i de manera important, al preu dels subministraments i despeses que paga l’Ajuntament.”

Gomis també ha recordat que “la majoria dels impostos municipals han estat congelats durant 8 anys, i alguns inclús foren reduïts. Tot i que l’Ajuntament d’Alzira compta amb una bona situació financera, és imprescindible aquesta revisió de la contribució urbana per mantindre l’equilibri pressupostari, garantir una bona prestació dels serveis públics i abordar les inversions necessàries per a la ciutat”.

A més, ha destacat que “estem treballant en mecanismes per facilitar el compliment de les obligacions tributàries, com ara l’Oficina Virtual Tributària o les majors facilitats per a acollir-se al fraccionament amb la nova ordenança”, i que “es posaran en marxa mesures que milloren l’eficiència energètica per a reduir la factura elèctrica de l’Ajuntament”.

Per a l’aprovació de la modificació, es convocarà un ple a l’efecte i, si s’aprova, començarà un  període d’exposició pública de 30 dies hàbils previ a la seua entrada en vigor que seria, en tot cas amb efectes de l’1 de gener de 2024.