Alzira sorteja la cessió de dos parcel·les d’horts urbans Alzira, 12 de desembre del 2017

Fins al divendres, 22 de desembre està obert el termini per a optar a la cessió de dos parcel·les dels horts comunitaris de l’Hort de Redal.

La cessió serà per dos anys i les persones interessades que vulguen ser beneficiàries d’una d’estes dos parcel·les hauran de complir amb els requisits següents:

– Estar empadronades en el municipi d’Alzira amb una antiguitat superior a 2 anys en la data en què s’aproven les bases.
– Ser major d’edat.
– Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
– No ser el sol·licitant o cònjuge o membre de la unitat familiar, titular de terrenys aptes per a activitats agrícoles en el terme municipal d’Alzira; no es permet la presentació de més d’una sol·licitud per unitat familiar, entenent per “unitat familiar” la composta per cònjuges o situacions assimilades, així com ascendents i descendents a càrrec, que convisquen en el mateix domicili.

Les persones interessades hauran de presentar una instància per escrit per a sol·licitar la seua participació en el sorteig per a la cessió d’una parcel·la, en el Registre de la CLAU de l’Ajuntament d’Alzira, o bé en qualsevol de les formes previstes en la llei.
Posteriorment, hi haurà un sorteig de les parcel·les entre les persones que s’hagen inscrit per a accedir a les parcel·les.

Per a més informació, poden dirigir-se personalment a la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira o través del telèfon 96 245 92 69.

20160421 132822