Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora dels ajornaments i fraccionaments

Per a fer-ho més fàcil per als contribuents, s’augmenten els supòsits i impostos fraccionals o ajornables i s’amplien els terminis màxims

El 27 de juliol passat, el Butlletí Oficial de la Província de València publicava l’aprovació definitiva de la nova ordenança general de recaptació reguladora dels ajornaments i fraccionaments.

En la nova ordenança hi ha més facilitats per als contribuents perquè puguen fraccionar i ajornar el compliment de les seues obligacions.

Els aspectes principals que inclou són els següents:

  • Simplificació de la redacció del text per a facilitar que es comprenga més bé, i es regulen conjuntament els aspectes comuns de la recaptació voluntària i de l’executiva, per a establir així uns criteris generals més senzills per a la ciutadania.
  • S’augmenta la quantitat de deutes fraccionables o ajornables.
  • S’afig la possibilitat de domiciliació bancària de les fraccions i la possibilitat de pagar el total del deute abans del venciment del fraccionament. En els casos de domiciliació de les fraccions, s’elimina la bonificació per domiciliació o pagament immediat, si el contribuent decidix fraccionar el pagament.
  • Es manté l’import mínim a ajornar i els terminis en ajornaments es fixaran de manera independent a la taula de fraccionaments, amb un termini màxim, i s’amplien els terminis màxims de fraccionament en establir els mateixos terminis màxims en recaptació voluntària i en l’executiva.
  • En cas de devolució d’un dels terminis del fraccionament, hi ha la possibilitat de pagar-lo dins dels catorze dies següents, perquè així no genere els efectes relacionats amb l’incompliment del pagament.

Els ajornaments i fraccionaments es concediran en l’Ajuntament d’Alzira amb petició, prèviament, dels contribuents, petició que s’ha de presentar a través de la Clau o de l’Oficina Virtual Tributària.

El regidor d’Hisenda i Urbanisme, Andrés Gomis, declara que «Entra en vigor esta modificació que fa que l’ordenança siga més senzilla i més favorable als contribuents. Vull subratllar el treball que es fa des del servei de recaptació de la Tresoreria municipal d’implementar una nova plataforma electrònica, i alhora actualitzar i simplificar els procediments tributaris que contribuïxen a facilitar el servei a la ciutadania. Amb les novetats de l’ordenança i amb la futura Oficina Virtual Tributària, treballem per a facilitar a la ciutadania el compliment de les seues obligacions».