Aprovació del marc pressupostari 2016-2018

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat el marc pressupostari a mitjà termini 2016-2018, per Decret d’Alcaldia número 473, de 23 de març. De dit decret es va donar compte al Ple, en l’última sessió celebrada el 25 de març.

Les entitats locals estan obligades a aprovar este document, que abastirà un període mínim de tres años. En el citat text es contemplen les principals projeccions dels ingressos i gastos tenint en compte els objecticus d’estabilitat pressupostària i deute públic.

Marc pressupostari 2016-2018