Aprovació Pla económic i financer 2015-2016

El Ple de l’Ajuntament d’Alzira, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2015, aprovà el Pla econòmic i financer 2015-2016.

De conformitat amb allò que disposa l’article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els plane econòmics i financers tindran la mateixa publicitat, a efectes exclusivament informatius, que l’establida per a les lleis pels pressupostos de l’entitat local.

Així mateix, s’informa que una còpia del document es troba a disposició del públic en la Intervenció municipal, c/ Sant Roc, 6, 1a planta, així com en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira (www.alzira.es).

Pla econòmic i financer 2015-2016