Exp. 24/10; Concurs-Oposició Lliure: Intendent Principal Policia Local

CLASIFICACIÓ

Escala: Administració Especial
Subescala: Servicis Especials
Classe: Policia Local
Categoria: Intendent/a Principal
Nombre de vacants: 1 
Denominació: Intendent/a Principal
OOP: 2010

BASES

pdf15 Bases Específiques (1,31 Mb)
pdf15 Temari específic Grup V (Temes 107 a 117) (3,85 Mb) (A través d’este enllaç podrà accedir als temes relatius al Grup V de les bases específiques).

 

Termini de presentació de sol·licitudes: Del 20-03-13 fins el 15-04-13.

NOTA: Es recorda allò que es disposa en les bases generales, punt 4, respecte de la presentació de mèrits:

“Quan es tracte de concurs-oposició, per al torn lliure i per al de promoció interna, els mèrits de la fase de concurs caldrà acreditar-los (per mitjà de còpies confrontades) en el termini que s’establisca pel Tribunal, una vegada declarada la llista d’aspirants que hagen superat la fase d’oposició, i no es tindrà en compte cap mèrit aportat amb anterioritat. En la instància es detallaran els aportats, valorant-se únicament els mèrits obtinguts o computats pels aspirants, fins a la data de finalització de presentació d’instàncies.”

 pdf15 Solicitud de participación (859 Kb)

ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

pdf15 03-06-13 Edicte BOPV Llista Provisional i Tribunal (233 Kb)
Termini d’al·legacions i/o esmenes: Del 4-06-13 al 14-06-13.
pdf15 02-10-13 Edicte BOPV Llista definitiva i data realització fase prèvia (242 Kb)


RESULTATS