Exp. 391/08; Concurs-Oposició prom.interna: 2 Oficials Policia Local